اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2388

شناسه ملی: 14008098193

تاریخ ثبت: 1397/11/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/11/01

کد پستی: 3713754576

آدرس: استان قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزی ، شهر قم ، صفاییه ، کوچه حسینی ، کوچه عماریاسر ، پلاک 5 ، طبقه زیر زمین

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/01:

تاسیس موسسه غیر تجاری سفیر پیام پویا فیلم درتاریخ 01/11/1397 به شماره ثبت 2388 به شناسه ملی 140080XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه فیلم های غیر سینمایی و سریالی و کوتاه با ژانر انیمیشن مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، شهر قم، صفاییه، کوچه حسینی، کوچه عماریاسر، پلاک 5 ، طبقه زیر زمین کدپستی 371375XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم خاطره کرمانی به شماره ملی 037050XXXX دارنده 400 , 000 ریال سهم الشرکه آقای سید محسن موسوی نژاد به شماره ملی 572992XXXX دارنده 600 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سید محسن موسوی نژاد به شماره ملی 572992XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به مدت نامحدود آقای سید علی موسوی نژاد به شماره ملی 090119XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس: خانم خاطره کرمانی به شماره ملی 037050XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شد. به موجب مجوز شماره 15862/97 مورخه 26/07/97 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم آگهی صادر گردید. ش 971101XXXX64927 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی