اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 435

شناسه ملی: 10187000610

تاریخ ثبت: 1390/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/01/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/01/24:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/01/1390 تحت شماره 435 و شناسه ملی 101870XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/01/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: آموزش و نگهداری کودکان زیر 6 سال 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر شهرقدس (بزرگراه فتح کیلومتر 20 ) خیابان عمارت کوچه خورشید 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به هفت سهم 000/500/1 ریالی که تعداد هفت سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1706/59184 مورخ 16/12/1389 نزد بانک صندوق تعاون شعبه شهریار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم سیده زهرا موسوی جمال آباد به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم احترام قهرمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم مریم اکبری به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 ـ 5 ـ خانم فاطمه میرزایی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ خانم سیده زهرا موسوی جمال آباد به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت تعاونی با امضا ثابت مدیرعامل (سیده زهرا موسوی جمال آباد) به اتفاق نایب رییس هییت مدیره (احترام قهرمانی) متفق به همراه مهر شرکت تعاونی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل منفرداً به همراه مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه . 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم سپیده قوزلو به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ خانم سمیرا موسوی جمال آباد به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی