اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 44229

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: نشانی تهران ، سعادت آباد ، بین میدان سرو و بوستان ،

سرمایه ثبتی


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/8/88 شرکت مزبور که در تاریخ 4/9/88 واصل گردید: محمدحسین نوازی بسمت بازرس اصلی و محمدحسن طهماسبی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا قاضی زاده ـ نیما قاضی زاده ـ لیلا مسیحاـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/8/88 غلامرضا قاضی زاده بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و لیلا مسیحا بسمت نایب رییس هییت مدیره و نیما قاضی زاده به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل بتنهایی یا دو نفر دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. نشانی شرکت به شهرک قدس ـ فاز 3 ـ ک 9 ـ پ 18 منتقل شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 2/2/85 شرکت مزبور که در تاریخ 24/2/85 واصل گردید: اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامرضا قاضی زاده، جواد بهرامی و شرکت مهندسی و ساختمان مهدآب سهامی خاص یک تبصره به ماده 40 اضافه و تبصره یک ماده 44 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/2/85 آقایان غلامرضا قاضی زاده به سمت رییس هییت مدیره و نریمان سعید حجت آبادی نماینده شرکت مهدآب به سمت نایب رییس هییت مدیره و جواد بهرامی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حسن فرشید به عنوان قایم مقام مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای 2 نفر از 4 نفر آقایان فوق متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از صاحبان امضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به نشانی تهران، سعادت آباد، بین میدان سرو و بوستان، پ 44 ، واحد 4 منتقل شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/06/22:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/84 شرکت مزبور که در تاریخ 1/6/84 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 بتصویب رسید. آقای محمدحسن طهماسبی ساکی به سمت بازرس اصلی و حسین صمیمی ابیانه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/04/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/2/83 شرکت مزبور که درتاریخ 1/4/83 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. آقای مسعود رشیدی به سمت بازرس اصلی و آقای رضا باقریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامرضا قاضی زاده به سمت رییس هییت مدیره و محمود آل کجباف به سمت نایب رییس هییت مدیره و عباس رادمان به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک وسفته و برات و غیره بامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیر متفقا همراه بامهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 29/4/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - آقای مسعود رشیدی به سمت بازرس اصلی و آقای رضا باقریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/81 آقای محمود آل کجباف به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی