اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4651

شناسه ملی: 10460079060

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا زمانی به شماره ملی 428094XXXX آقای محسن فرامرزی به شماره ملی 428196XXXX آقای محمود مهاجری به شماره ملی 428442XXXX آقای رحیم نصیری به شماره ملی 428462XXXX آقای جواد شهبازی جم به شماره ملی 428484XXXX خانم معصومه تقی لو به شماره ملی 428084XXXX 2 - آقای حسین اصحابی به شماره ملی 428434XXXX به سمت بازرس اصلی آقای محمدرضا اصحابی به شماره ملی 428481XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960410XXXX92760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علیرضا زمانی به شماره ملی 428094XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای محسن فرامرزی به شماره ملی 428196XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمود مهاجری به شماره ملی 428442XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای رحیم نصیری به شماره ملی 428462XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای جواد شهبازی جم به شماره ملی 428484XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم معصومه تقی لو به شماره ملی 428084XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960410XXXX98778 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علیرضا زمانی شماره ملی 428094XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل 2 ـ آقای محسن فرامرزی شماره ملی 428196XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای محمود مهاجری شماره ملی 428442XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ آقای رحیم نصیری شماره ملی 428462XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ آقای جواد شهبازی جم شماره ملی 428484XXXX به سمت عضو هییت مدیره 6 ـ خانم معصومه تقیلو شماره ملی 428084XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد آقای علیرضا زمانی مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940213XXXX33761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/5/90 شرکت مزبور که در مورخ 10/5/90 واصل گردیده: 1 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت باقیمانده بقرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 . آقای علیرضا زمانی با کد ملی 428094XXXX 2 . آقای رحیم نصیری با کد ملی 428462XXXX 3 . آقای محمود مهاجری با کد ملی 428442XXXX 4 . آقای محسن فرامرزی با کد ملی 428196XXXX 5 . خانم معصومه تقیلو با کد ملی 428084XXXX 6 . آقای جواد شهبازی با کد ملی 428484XXXX . 2 ـ بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/5/90 آقای علیرضا زمانی بسمت رییس هییت مدیره و آقای محسن فرامرزی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا زمانی بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای آقای علیرضا زمانی همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/5/90 اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 6 نفر افزایش یافت که در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. 4 ـ دفتر در تاریخ 16/5/90 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/25:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/3/90 شرکت مزبور که در مورخ 22/3/90 واصل گردیده: 1 اعضای هییت مدیره به مدت باقی مانده به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 آقای علیرضا زمانی با کد ملی 428094XXXX 2 آقای رحیم نصیری با کد ملی 428462XXXX 3 آقای محمود مهاجری با کد ملی 428442XXXX و آقای محسن فرامرزی با کد ملی 428196XXXX/2 به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/3/90 آقای علیرضا زمانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای محسن فرامرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای علیرضا زمانی همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/3/90 تعداد اعضا هییت مدیره از 5 نفر به 4 نفر کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 4 دفتر در مورخ 25/3/90 تکمیل و امضا شد. ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 19/12/89 شرکت مزبور که در مورخ 18/12/89 واصل گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید 2 ـ اعضای هییت مدیره به مدت باقیمانده به قرار ذیل انتخاب گردیدند : 1 ـ آقای علیرضا زمانی با کد ملی 428094XXXX 2 ـآقای محمدزمان زمانی با کد ملی 428544XXXX 3 ـ آقای محمود مهاجری با کد ملی 428442XXXX6 4 ـ آقای محسن فرامرزی با کد ملی 428196XXXX 5 ـ غلامرضا شکوریان با کد ملی 428429XXXX 3 ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/12/89 آقای علیرضا زمانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدزمان زمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات و غیره با امضا علیرضا زمانی همراه با مهر شرکت معتبر است 4 ـ دفتر مورخ 21/12/89 تکمیل و امضا شد. مسیول ثبت شرکتهای زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/7/89 شرکت مزبور که در مورخ 8/8/89 واصل گردیده: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. 2 ـ آقای حسین اجلی به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم نورمحمدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ اعضای هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا زمانی ـ محمدزمان زمانی ـ محمود مهاجری ـ محسن فرامرزی ـ سهیلا فرامرزی. 5 ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/7/89 آقای علیرضا زمانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدزمان زمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا زمانی بهسمت مدیرعامل و عضو و آقایان محسن فرامرزی و محمود مهاجری و خانم سهیلا فرامرزی به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات و غیره با امضای آقای علیرضا زمانی همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 ـ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/7/89 تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت و ماده 31 اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. 7 ـ دفتر در مورخ 16/8/89 تکمیل و امضا شد ثبت شرکتهای زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی