اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1463

شناسه ملی: 14003652509

تاریخ ثبت: 1392/07/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/07/04

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی خلیلی به شماره ملی 057008XXXX و علیرضا بیکی به شماره ملی 057940XXXX و محمد حسن شاه به شماره ملی 057937XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 981014XXXX93175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -مهدی خلیلی به شماره ملی 057008XXXX به سمت رییس هییت مدیره- محمد حسن شاه به شماره ملی 057937XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره- علیرضا بیکی به شماره ملی 057940XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت رییس هییت مدیره و مدیر عامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری را مدیر عامل امضا و ممهور به مهر شرکت می نماید. ش 981014XXXX64641 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/04:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 4/7/92 شماره ثبت 1463 در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تولید انواع قیر و صادرات و واردات مواد اولیه محصولات مربوطه به آن پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: دلیجان، قطب صنعتی راونج، خیابان اول، قطعه 70 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم ده میلیون ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال طی گواهی شماره 205/3505 مورخ 31/6/92 بانک توسعه تعاون شعبه دلیجان پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران است. 5 اولین مدیران شرکت: آقایان مهدی خلیلی به شماره ملی 057008XXXX به سمت رییس هییت مدیره، امیر حسین حسن شاه به شماره ملی 057003XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، علیرضا بیکی بشمار ملی 057940XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 8 بازرسین اصلی و علی البدل: شفیقه محمدی به شماره ملی 057125971 ، محمد جلالی به شماره ملی 057000XXXX به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 834620XXXX110923XXXX مسیول ثبت شرکتهای دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی