اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4745

شناسه ملی: 10861186204

تاریخ ثبت: 1388/05/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: آمل ، روستای نظام آباد ،

تاریخ تاسیس: 1388/05/03

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/16:

پیرو آگهی شماره 7546/91/02 ـ 31/2/1391 باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای مهدی علی نیا قمی بشماره ملی 214067XXXX و خانم حوریادرزی بشماره ملی 214307XXXX بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضای هییت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای قاسم بابا تبار بشماره ملی 214067XXXX و آقای سید جواد بابا تبار بشماره ملی 214322XXXX و خانم جمیله اکبر نژاد بشماره ملی 214067XXXX 3 ـ بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخه 21/3/1393 خانم جمیله اکبر نژاد به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سید جواد بابا تبار به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای قاسم بابا تبار بسمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 800920XXXX114661XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/31:

پیرو آگهی شماره 20006/02 5/5/1388 باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 24 و 25/1/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقایان مهدی علی نیا قمی و خانم حوریا درزی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند 2 روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سید جواد باباتبار و سید قاسم باباتبار و خانم جمیله اکبر نژاد به سمت اعضای هییت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 4 سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال بمبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیدند افزایش یافته و مبلغ افزایش سرمایه و سرمایه تعهدی بموجب گواهی های شماره 85 و 37/9780/56 19/2/1391 بانک تجارت شعبه امام خمینی آمل پرداخت گردیده است. 5 برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 24/1/1391 خانم جمیله اکبرنژاد به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید جواد باباتبار به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید قاسم باباتبار به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و غیره و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل بتنهایی و مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت صنایع گرمایشی جوشان آمل سهامی خاص که در تاریخ 3/5/88 تحت شماره 4745 به شناسه ملی 108611XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/5/1388 از لحاظ امضای ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید انواع دیگ های فولادی و آبگرم و بخار و انواع مخازن فولادی و توزیع و پخش محصولات تولید شده در بازار ایران و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: آمل، روستای نظام آباد، کد پستی 461493XXXX 4 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یکصد هزار ریالی با نام که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی شماره 161/9120/56 مورخ 17/4/88 بانک تجارت شعبه بازار آمل پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 17/3/1388 خانم جمیله اکبرنژاد به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید جواد بابا تبار نایب رییس هییت مدیره و آقای سید قاسم بابا تبار به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد خراسانی اجبارکلایی و مهدی علی نیاکی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 9 - روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی