اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 521789

شناسه ملی: 14007362320

تاریخ ثبت: 1396/10/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، بهار ، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان بهار جنوبی ، پلاک 37 ، برج بهار ، طبقه 10 ، واحد 749

کد پستی: 1561636848

تاریخ تاسیس: 1396/10/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/30:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرساستان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، بهار، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان بهار جنوبی، پلاک 37 ، برج بهار، طبقه 10 ، واحد 749 کدپستی 156163XXXX تغییر یافت. پ 971220XXXX86327 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری را هییت مدیره مشخص می نماید. و ماده 45 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. پ 971102XXXX36176 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : میعاد اختیار دار به شماره ملی 007847XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هییت مدیره- محمد رضا نوری به شماره ملی 387170XXXX به سمت رییس هییت مدیره- فرشته استاد یوسف به شماره ملی 045191XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید سهیل میر احمدی به شماره ملی 006107XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. محمد مهدی کاظمی به شماره ملی 399195XXXX به سمت بازرس اصلی و فریبا میرمیریان کوه کمر به شماره ملی 157004XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک-سفته-برات-قراردادها و عقود اسلامی با امضای محمد رضا نوری (رییس هییت مدیره )و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل( میعاد اختیار دار) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971102XXXX62511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/30:

تاسیس شرکت سهامی خاص برسام تجارت فن گستر درتاریخ 30/10/1396 به شماره ثبت 521789 به شناسه ملی 140073XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ساخت، صادرات، واردات، خرید و فروش سخت افزارهای کامپیوتری و تجهیزات شبکه و ارایه خدمات پس از فروش، راه اندازی و انجام خدمات مدیریت و هرگونه عملیات و فعالیت های اقتصادی دیگر مرتبط با موضوعات فوق و قبول نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در زمینه فعالیت های فوق الذکر.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقلاب اسلامی-خیابان بهار جنوبی-پلاک 37 -برج بهار-طبقه دوم-واحد 418 ـ کدپستی 156163XXXX سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ 100000000 ریال منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی می باشد تعداد 100 سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ 35000000 ریال به موجب گواهی با نکی شماره 506/4806/63 مورخ 6/10/96 نزد بانک کشاورزی شعبه شهید قندی توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران:آقای سیدسهیل میراحمدی به شماره ملی 006107XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فرشته استادیوسف به شماره ملی 045191XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا نوری به شماره ملی 387170XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای آقای محمدرضا نوری به سمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای سید سهیل میراحمدی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل اوراق عادی و اداری به امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم فریبا میرمیریان کوه کمر به شماره ملی 157004XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدمهدی کاظمی به شماره ملی 399195XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 961030XXXX38761 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی