اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1681

شناسه ملی: 14000032465

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7313714315

آدرس: استان فارس ، شهرستان کازرون ، بخش مرکزی ، شهر کازرون ، مصلی ، چهارراه دادگستری ، خیابان امام خمینی ، کوچه پرباله ، خیابان امام خمینی ، پلاک 0 ، طبقه اول ، واحد 3 ،

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید غلامی به شماره ملی 237264XXXX ـ آقای مجتبی غلامی به شماره ملی 237220XXXX ـ خانم مریم غلامی به شماره ملی 236049XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای فرشاد باقری به شماره ملی 236021XXXX به سمت بازرس اصلی آقای علی رهبر به شماره ملی 237096XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه طلوع جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980128XXXX96136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سعید غلامی به شماره ملی 237264XXXX سمت رییس هییت مدیره ـ مدیرعامل و آقای مجتبی غلامی به شماره ملی 237220XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مریم غلامی به شمارملی 236049XXXX به سمت عضو هییت مدیره. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد سعید غلامی (مدیرعامل ـ رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980128XXXX35822 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به آدرس: استان فارس، شهرستان کازرون، بخش مرکزی، شهر کازرون، مصلی، چهارراه دادگستری، خیابان امام خمینی، کوچه ((پرباله))، خیابان امام خمینی، پلاک 0 ، طبقه اول، واحد 3 ، کدپستی: 731371XXXX تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 970901XXXX63937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجبه شماره مکانیزه 139703XXXX126000119 ثبت شرکتهای شیراز نام شرکت به کبیر یکتاز آریا تغییر یافت ش 970313XXXX75969 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی