اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20571

شناسه ملی: 14006915245

تاریخ ثبت: 1396/04/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: موجب نامه شماره 376/714 مورخ 12/11/1396 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/08/1396 محل شرکت از آدرس قبلی به استان البرز ، شهرستان اشتهارد بخش پلنگ آباد دهستان پلنگ آباد روستا شهرصنعتی اشتهارد شهرصنعتی فاز 3 خیابان سهند 2 خیابان سبلان 4 پلاک 0 قطعه 3431 طبقه همکف

کد پستی: 3188113885

تاریخ تاسیس: 1396/04/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/26:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ عده اعضای هییت مدیره شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از 2 الی 7 نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند. و ماده 31 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 961110XXXX27872 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: معصومه اکبری به شماره ملی 501055XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ سامان سیادتی به شماره ملی 206301XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ معصومه اکبری به شماره ملی 501055XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل(معصومه اکبری) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 961110XXXX99693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/13:

به موجب نامه شماره 376 , 714 مورخ 12/11/1396 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/08/1396 محل شرکت از آدرس قبلی به: " استان البرز، شهرستان اشتهارد ـ بخش پلنگ آباد ـ دهستان پلنگ آباد ـ روستا شهرصنعتی اشتهارد ـ شهرصنعتی فاز 3 ـ خیابان سهند 2 ـ خیابان سبلان 4 ـ پلاک 0 ـ قطعه 3431 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 318811XXXX " انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز (اشتهارد) تحت شماره 1040 به ثبت رسیده است. ش 961213XXXX34988 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: - معصومه اکبری به شماره ملی 501055XXXX -سامان سیادتی به شماره ملی 206301XXXX - برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ مریم سلیمانی به شماره ملی 109215XXXX به عنوان بازرس اصلی و کامبیز حسین مردی به شماره ملی . 006162XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961110XXXX47974 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت به آدرس: استان البرز - شهرستان اشتهارد - بخش پلنگ آباد - دهستان پلنگ آباد - روستا شهرصنعتی اشتهارد-شهرصنعتی فاز 3 -خیابان سهند 2 -خیابان سبلان 4 -پلاک 0 -قطعه 3431 -طبقه همکف- کدپستی 318811XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 961112XXXX72228 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/26:

آگهی تاسیس تاسیس شرکت سهامی خاص پارس چرخش باختر درتاریخ 26/04/1396 به شماره ثبت 20571 به شناسه ملی 140069XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:مدیریت و بازیافت انواع پسماند از جمله بازیافت فلزات از انواع کانالیستها، لجن آندی، پسماند الکترونیکی و سایر مواد مستعمل در صنایع، صادرات و واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز در صنعت بازیافت، عقد قراراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:کرمانشاه، چهارراه سی متری دوم، پلاک چهارصد و هجده، ساختمان جامعه کدپستی 671465XXXX . سرمایه شرکت:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 451 807 4 72 مورخ 14/10/95 نزد بانک صادرات شعبه سورنا تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:.آقای ابراهیم مرشد اسکی به شماره ملی 212185XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 .آقای سامان سیادتی به شماره ملی 206301XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 .خانم معصومه اکبری به شماره ملی 501055XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم مریم سلیمانی به شماره ملی 109215XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای کامبیز حسین مردی به شماره ملی 006162XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960426XXXX89141 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی