اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 236

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره12/237 مورخ 23/1/89 اداره تعاون شهرستان ساری و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/1/89 شرکت مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ گردید: 1 ـ صورتهای مالی سال 87 ـ 88 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ آقایان مرتضی قلینژاد و سید مجتبی میرشفیعی و وجیه جرگونی به عنوان بازرسان اصلی و آقای نقی تقوی به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت اسنادو املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی