اطلاعات عمومی

منحل شده موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 20599

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/10/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/10/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/10/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/04/11:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/86 موسسه مذکور منحل اعلام و آقای محمدرضا رضایی جاوید به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران بزرگراه جلال آل احمد زیر پل گیشا ک پروانه پ 4 واحد 3 میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/10/1385 تحت شماره 20599 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/10/1385 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه تقاضانامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1- موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاورهای در زمینه وسائل کمک آموزشی جهت تقویت بنیه دانش آموزان و دانشجویان. 2- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران امیرآباد شمالی _ بین خ 15 و 16 جنب دانشکده تربیت بدنی مجتمع علمی فرهنگی کوثر 4- سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال. 5- مدیران موسسه: 1-5- حسین شریفی جزه به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- غلامرضا امینی رنجبر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. 3-5- محمدرضا رضایی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- محمدرضا رضایی جاوید به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک _ سفته _ بروات _ قراردادها و عقود اسلامی با امضای حسین شریفی جزه و غلامرضا امینی رنجبر _ محمدرضا رضائی جاوید همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی