اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1898

شناسه ملی: 14004332791

تاریخ ثبت: 1393/06/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: شهر سیراف وسط شهر کوچه طاهری -- خیابان اصلی پلاک 0 طبقه همکف --

کد پستی: 7539134594

تاریخ تاسیس: 1393/06/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی کنگان به آدرس شهر سیراف - وسط شهر - کوچه طاهری – خیابان اصلی - پلاک 0 - طبقه همکف – کدپستی 753913XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960801XXXX73406 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ . آقای حسین هوشیار بشماره ملی 356996XXXX به سمت رییس هییت مدیره. آقای ابوالقاسم هوشیار بشماره ملی 356004XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای احمد هوشیار بشماره ملی 356984XXXX به سمت مدیرعامل ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا آقای احمد هوشیار (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951224XXXX61779 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقای ابراهیم جابریان به شماره ملی 356959XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم سلیمه شمسایی به شماره ملی 356002XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای احمد هوشیار به شماره ملی 356984XXXX و آقای ابوالقاسم هوشیار به شماره ملی 356004XXXX و آقای حسین هوشیار به شماره ملی 356996XXXX ش 951224XXXX42556 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مورد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تعمیر ونگهداری ش 951103XXXX99237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/01:

شماره ثبت 1898 شناسه ملی 140043XXXX1 در این اداره بثبت رسید و در تاریخ 27/5/93 تکمیل امضا گردید و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن بشرح زیر در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی و تجهیزات دریایی 2 ـ مرکز اصلی شرکت: کنگان، بندر سیراف، روبروی اسکله، کدپستی 753911XXXX 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال میباشد که 35 % آن طی گواهی شماره 50/854/05 در تاریخ 1/5/93 نزد بانک صادرات شعبه سیراف واریز گردیده و بقیه در تعهد شرکاست ضمناً سرمایه شرکت منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام میباشد. 4 ـ مبدا شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 ـ مدیران شرکت: آقای حسین هوشیار بشماره ملی 356996XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای ابوالقاسم هوشیار بشماره ملی 356004XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد هوشیار بشماره ملی 356984XXXX بسمت مدیرعامل و همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ اختیارات و اشخاصیکه در شرکت حق امضا دارند: کلیه اوراق مالی و تعهدآور شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. 7 ـ بازرسان شرکت: آقای ابراهیم جابریان بشماره ملی 356959XXXX و خانم سلیمه شمسایی بشماره ملی 356002XXXX به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 8 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 9 ـ حدود و اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 1866657 رییس ثبت اسناد و املاک کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی