اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14575

شناسه ملی: 10660142490

تاریخ ثبت: 1389/01/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/01/21

آدرس: 1 3 استان کرمانشاه شهر کرمانشاه فرهنگیان فاز 2 ایستگاه اول کوچه 109

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/05/13:

50,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/21:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رضا حوتی به شماره ملی 396257XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی هاتفی به شماره ملی 325744XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم خدیجه غلامی ماموییان به شماره ملی 331981XXXX تا تاریخ 07/03/1398 و خانم مریم شفیعی مرادحاصلی به شماره ملی 325781XXXX تا تاریخ 07/03/1398 و خانم فاطمه پوربهزادی به شماره ملی 387348XXXX تا تاریخ 07/03/1398 و آقای فردین غلامی ماموییان به شماره ملی 331990XXXX تا تاریخ 07/03/1398 ش 960504XXXX39199 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: خانم خدیجه غلامی ماموییان به شماره ملی 331981XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره و خانم مریم شفیعی مرادحاصلی به شماره ملی 325781XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه پوربهزادی به شماره ملی 387348XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فردین غلامی ماموییان به شماره ملی 331990XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضامدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960504XXXX88650 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رضا حوتی به شماره ملی 396257XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی هاتفی به شماره ملی 325744XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940622XXXX94539 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش 940622XXXX21397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/5/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 50000000 ریال از محل پرداخت نقدی مورد تصویب مجمع واقع شد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940622XXXX59747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم خدیجه غلامی ماموییان به شماره ملی 331981XXXX به سمت مدیرعامل و خانم مریم شفیعی مراد حاصلی به شماره ملی 325781XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای فردین غلامی ماموییان به شماره ملی 331990XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه پور بهزادی به شماره ملی 387348XXXX عضو اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940306XXXX93462 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم تاج ملوک محمدی به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی هاتفی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/5/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم شفیعی مراد حاصلی و آقای فردین غلامی مامونیان و خانم فاطمه پور بهزادی و خانم خدیجه غلامی ماموییان و آقای مهدی میرزا پور تا تاریخ 15/5/1393 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم شفیعی مراد حاصلی بسمت رییس هییت مدیره و آقای فردین غلامی مامونیان بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه پور بهزادی بسمت عضو هییت مدیره و خانم خدیجه غلامی ماموییان بسمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی میرزا پور بسمت عضو هییت مدیره و خانم خدیجه غلامی ماموییان بسمت مدیر عامل. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 4/6/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 16/5/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 16/5/1391 به قرارذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم شفیعی مرادحاصلی و آقای مهدی میرزاپور و خانم فاطمه پوربهزادی و خانم خدیجه غلامی ماموییان تا تاریخ 16/5/1391/2 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: خانم مریم شفیعی مرادحاصلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی میرزاپور به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه پوربهزادی به سمت عضو هییت مدیره و خانم خدیجه غلامی ماموییان به سمت عضو هییت مدیره و خانم خدیجه غلامی ماموییان به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری بامضای منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. درتاریخ 7/6/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/1/89 تحت شماره 14575 و شناسه ملی 106601XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/1/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی و تجارت مجاز بازرگانی از قبیل صادرات و واردات اخذ نمایندگی از داخل و خارج کشور شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات داخل و خارج کشور انجام کارهای پیمانکاری و اجرایی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب ساختمان راه و معابر پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کرمانشاه ـ شهر کرمانشاه فرهنگیان فاز 2 ایستگاه اول کوچه 109 پلاک 3 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به ده سهم 000/100 ریالی که تعداد ده سهم بانام می باشد که مبلغ 000/360 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2013/1823 مورخ 8/11/88 نزد بانک پارسیان شعبه کرمانشاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم مریم شفیعی مرادحاصلی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای نوید کریمی فرد بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم خدیجه غلامی ماموییان بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ خانم خدیجه غلامی ماموییان بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری بامضای منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم تاج ملوک محمدی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای مهدی هاتفی به عنوان بازرس علی البدل ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی