اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 198999

شناسه ملی: 10102408150

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله یوسف آباد ، خیابان شهید محمد علی جهان آرا ، خیابان پنجاهم ، پلاک 2 ، طبقه دوم ، واحد 3

کد پستی: 1436763654

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/20:

600,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/12/11:

600,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/24:

150,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/28:

150,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/26:

آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی نوین فن آور احیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 198999 و شناسه ملی 101024XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد رضا کشاورزی به شماره ملی به 005475XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای فرامرز شجاعی به شماره ملی 045092XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس پورطاهریان به شماره ملی 038491XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضا 2 نفر از 3 نفر اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله یوسف آباد، خیابان شهید محمد علی جهان آرا، خیابان پنجاهم، پلاک 2 ، طبقه دوم، واحد 3 کدپستی 143676XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980527XXXX03120 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به سال 29/12/1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 101002XXXX9 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی 103202XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 970926XXXX20710 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد رضا کشاورزی به کد ملی 005475XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و فرامرز شجاعی به کد ملی 045092XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عباس پورطاهریان به کد ملی 038491XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970528XXXX22504 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به سال 29/12/1394 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 101002XXXX9 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی 103202XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 960614XXXX40702 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی، نساجی پوشاک، چرم، چوب، شیشه سلولزی، استخراج فرآوری، ذخیره تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، صنایع سنگین معدنی صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآورده های فلزی) کارخانجات ابزارآلات و ماشین ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل تجهیزات خطوط انتقال مواد در کارخانجات بهینه سازی مصرف انرژی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960309XXXX30203 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: احمد رضا کشاورزی به شماره ملی به 005475XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره. فرامرز شجاعی به شماره ملی 045092XXXX به سمت رییس هییت مدیره. عباس پورطاهریان به شماره ملی 038491XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضا 2 نفر از 3 نفر اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 950517XXXX90771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/02/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مقرر گردید که به موضوع شرکت موارد (امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری , تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی سدها , خطوط انتقال ( آب نفت گاز ) شبکه گازرسانی تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی سیستم های سردکننده ساختمان تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب گاز برق وفاضلاب) وانتقال زباله تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب وفاضلاب وسایل انتقال (آسانسور وپله برقی) سیستم های خبر وهشداردهنده تجهیزات آشپزخانه وسلف سرویس ورختشویخانه سیستم های ارتباطی شبکه های رایانه ای ساختمان ماسه پاشی (سندبلاست) حفاظت کاتودی پوشش (لاینینگ) ایستگاه های پمپاژتهیه و ساخت وتولید و تعمیر انواع مبدل های حرارتی - امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی وخطوط لوله جریانی ، کارخانه های گاز و گاز مایع وتزریق گاز و آب ، کارخانه های پتروشیمی ، مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت وگاز ، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت - امور پیمانکاری مربوط به بندها سدها وساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی وتونل های آب مخازن آب وشبکه های توزیع آب تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب وفاضلاب بزرگ , خطوط ایستگاه های پمپاژ آب وفاضلاب بزرگ شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب کانالهای انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی سازه های دریایی وساحلی احداث حوضچه ها واستخرهای پرورش وتکثیر آبزیان وعملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب وفاضلاب . ) الحاق شود وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید .درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. پ 940310XXXX15621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة وحساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب رسید. آقای هوشمند بابایی به شماره ملی 005467XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ولی اله آقایارزاده به شماره ملی 560951XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 930904XXXX11342 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/03/1393 و آگهی صادره شماره 139330XXXX01033667 مورخ 15 4 1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت سهامی خاص صحیح میباشد که در آگهی مذکور به اشتباه بامسیولیت محدود درج گردیده که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد. پ 930625XXXX11689 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید تهران اتوبان کردستان نبش خ 33 جهان آرا پ 23 برج شهاب ط 10 کدپستی 143888XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 930608XXXX75644 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز شجاعی به شماره ملی 045092XXXX به سمت عضوو رییس هییت مدیره و آقای عباس پور طاهریان به شماره ملی 038491XXXX به سمت عضو ونایب رییس هییت مدیره و آقای احمد رضا کشاورزی به شماره ملی 005475XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضا 2 نفر از 3 نفر اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد آقای داود امام جمعه به شماره ملی 005683XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حسین طوری به شماره ملی 504879XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 930418XXXX96489 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/600 ریال به مبلغ 000/000/000/6 ریال منقسم به 000/10 سهم 000/600 ریالی که 1000 سهم آن بی نام و 9000 سهم آن بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 26/12/1392 تکمیل امضا گردیده است. پ 1798890 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پرسیان پاد ب شناسه ملی 101005XXXX5 به سمت بازرس اصلی و آقای داود امام جمعه به شماره ملی 005683XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 1798891 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 1/8/91 شرکت مزبور که در تاریخ 16/8/91 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرامرز شجاعی به ک م 045092XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و طیب جمالی به ک م 283063XXXX به سمت عضو هییت مدیره و رییس هییت مدیره و احمدرضا کشاورزی به ک م 005475XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و تعداد اعضای هییت مدیره 3 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا 2 نفر از 3 نفر همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 25/7/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 103207XXXX2 به سمت بازرس اصلی و احمد خالقی بایگی به کد ملی 070035XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 10/5/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بروزآوران ژرف اندیش به شناسه ملی 101005XXXX6 بسمت بازرس اصلی و مهدی میرپنج قفقازی به کد ملی 045279XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 11/12/89 شرکت مزبور که در تاریخ 21/12/89 واصل گردید: تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 5 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آرش صدرزاده به کد ملی 413240XXXX طیب جمالی به کد ملی 283063XXXX و فرامرز شجاعی به کد ملی 045092XXXX و احمدرضا کشاورزی به کد ملی 005475XXXX و عباس پورطاهریان به کد ملی 038491XXXX آرش صدرزاده به سمت رییس هییت مدیره، طیب جمالی به سمت نایب رییس هییت مدیره، فرامرز شجاعی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضا از سه اعضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/89 کلیه سهام با نام شرکت به بی نام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت به مبلغ 000/000/600 ریال منقسم به 000/1 سهم 000/600 ریالی بی نام تمام پرداخت شده میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 25/10/89 واصل گردید: موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی 101005XXXX6 به سمت بازرس اصلی و حسین طوری به کد ملی 504879XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 20807 ت 32 مورخ 6/7/88 نام شرکت شرکت مهندسی صنعتی نوین فن آور احیا سهامی خاص میباشد که مراتب اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/4/1388 و هییت مدیره مورخ 18/5/88 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/150 ریال مبلغ 000/000/600 ریال منقسم به 1000 سهم 000/600 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/450 ریال بموجب گواهی شماره 492/6/71 مورخ 28/4/88 بانک صادرات ایران شعبه سید جمال الدین اسدآبادی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 28/5/88 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/6/1386 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/150 ریال منقسم به 000/1 سهم 000/150 ریالی با نامه که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 2/8/86 تکمیل امضا گردیده است. ضمنا سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید در نتیجه سرمایه شرکت صد در صد پرداخت شده می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 18/7/86 واصل گردید. آقای محمد حسن دشتکی به سمت بازرس اصلی و خانم سولماز باستار به سمت بازس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی