اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1096

شناسه ملی: 14000202046

تاریخ ثبت: 1391/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/01/24

کد پستی: 9771867534

آدرس: فردوس ، بلوار شهید بهشتیِ ،

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 24/1/91 تحت شماره 1096 و شناسه ملی 140002XXXX6 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تهیه و اجرای طرح و تامین و اداره واحدهای مربوطه در زمینه های 1 . شناسایی مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه با استفاده از مطالعات انجام شده برنامه های دستگاه های اجرایی و در صورت لزوم انجام مطالعات جدید و نیز شناسایی برنده های معتبر داخلی و خارجی مرتبط با مزیت ها و تحولات بازارهای محلی، منطقه ای و جهانی به منظور تعیین موضوعات، نحوه و حجم سرمایه گذاری جدید خوشه ای در شهرستان و غیره بشرح مندرج ماده 3 اساسنامه شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و قانونی از مراجع ذیصلاح. 2 ـ موسسین شرکت: آقایان حسین محجور شماره ملی 0 ـ 085892778 سید حسین پارسای محبی شماره ملی 7 ـ 085868449 قدرت اله محمد زاده شماره ملی 6 ـ 085945779 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: فردوس، بلوار شهید بهشتیِ، کدپستی 977186XXXX 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون و هشتصد هزار ریال منقسم به پانصد و چهار سهم دویست هزار ریالی بانام که مبلغ سی و سه میلیون ششصد هزار ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد که در مدت دو سال باید به شرکت پرداخت گردد. 6 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان مهدی روشن، عباس کبوتری، محمود ملک نیا، سید هادی پارسای محبی و علی مراد نیا بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان احمد حقیقی و آرمان آیرم بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای محمود ملک نیا بسمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی روشن بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید هادی پارسای محبی بسمت منشی هییت مدیره و آقای محمود ملک نیا بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا آقای مهدی روشن نایب رییس و در غیاب ایشان آقای عباس کبوتری به اتفاق آقای محمود ملک نیا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 ـ اساسنامه شرکت در 52 ماده و 31 تبصره بتصویب رسیده است. 9 ـ روزنامه خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید حسین پارسای محبی شماره ملی 7 ـ 085868449 بسمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل نوری بشماره ملی 085966XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک فردوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی