اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3401

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 7/11/85 شرکت صنایع کاشی تبریز (سهامیخاص) ثبت شده به شماره 3401 سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام از یک میلیون و یکصدو نود و دو هزار ریال به مبلغ یک میلیون و چهار صد هزار ریال از مبلغ پنجاه و نه میلیارد و ششصد میلیون ریال به هفتاد میلیارد ریال از محل واریز نقدی افزایش یافت که کل مبلغ افزایشی برابر گواهیهای شماره 11697 مورخ 5/11/85 بانک سپه شعبه تبریز و شماره 3810/85/1030 مورخ 3/11/85 بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی به حساب شرکت واریز گردید و سپس برابر افزایش سرمایه ماده 5 اساسنامه بدین شرح زیر اصلاح گردید «سرمایه نقدی شرکت مبلغ هفتاد میلیارد ریال منقسم به پنجاه هزار سهم با نام هر یک به ارزش یک میلیون و چهارصد هزار ریال میباشد که تمامی سهام شرکت تعهد گردید و کلیه بهای آن پرداخت شده است» مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/4/85 شرکت صنایع کاشی تبریز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 3401 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/84 تصویب و آقای محمدرضا فائق به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم حرافی به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/4/82 شرکت صنایع کاشی تبریز (سهامی خاص) ثبت شده بشماره (3401) صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/81 تصویب و آقایان غلامرضا حاجبی بسمت بازرس اصلی و ابراهیم حرافی بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی