اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 729

شناسه ملی: 10420103950

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: زینب باقری گله به شماره ملی 188184XXXX نایب رییس هییت مدیره ـ غلامرضا باقری گله به شماره ملی 188179XXXX رییس هییت مدیره و محمد باقری گله به شماره ملی 188177XXXX به سمت مدیرعامل. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970514XXXX60584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زینب باقری گله به شماره ملی 188184XXXX ـ غلامرضا باقری گله به شماره ملی 188179XXXX و محمد باقری گله به شماره ملی 188177XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اردشیر علادی به شماره ملی 197084XXXX به سمت بازرس اصلی و جمشید علادی به شماره ملی 197102XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970514XXXX86587 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/27:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 23/11/91 که طی نامه وارده شماره 23242 مورخ 23/12/91 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: اعظم باقری گله مدیر عامل و عضو هییت مدیره، غلامرضا باقری گله رییس هییت مدیره، محمد باقری گله نایب رییس هییت مدیره برای دو سال تعیین و انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اردشیر علادی بازرس اصلی و جمشید علادی بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 301100XXXX140423XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18/5/89 که طی نامه وارده شماره 11477 مورخ 25/5/89 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: اعظم باقری گله مدیرعامل و عضو هییت مدیره، غلامرضا باقری گله رییس هییت مدیره، محمد باقری گله نایب رییس هییت مدیره برای دو سال تعیین و انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها و مکاتبات اداری و معمولی بامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اردشیر علادی بازرس اصلی و جمشید علادی بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. موضوع شرکت: آبیاری مزارع کشاورزی بموضوع فعالیت های شرکت اضافه گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/24:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18/8/86 که طی نامه وارده 18026 - 20/8/86 ارسال گردید. اعضای هییت مدیره: محمد باقری گله عضو هییت مدیره و مدیر عامل و غلام رضا باقری گله رییس هییت مدیره و باقر باقری گله نایب رییس برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی اردشیر علادی و بازرس علی البدل جمشید علادی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. موضوع شرکت: دریافت کارگزاری از صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و کارگزاری صدور دفترچه درمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به موضوعات اساسنامه شرکت اضافه گردید در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی