اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 416697

شناسه ملی: 10320681352

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان آذربایجان شرقی واحد تبریز به نشانی جدید استان آذربایجان شرقی شهر تبریز میدان شهدا پاساژ امیرکبیر طبقه پایین پلاک 20

کد پستی: 5133865537

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 21/8/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نوع شرکت از بامسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 ـ 1 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده به تصویب رسید. 2 ـ 1 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 3 ـ 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا باقری پایدار به شماره ملی 137731XXXX بسمت رییس هییت مدیره، آقای سید جلیل هاشمیان صوفیانی به شماره ملی 623926XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سید شهاب الدین ترابی به شماره ملی 006242XXXX بسمت عضو هییت مدیره، آقای سید شهاب الدین ترابی به شماره ملی 006242XXXX بسمت مدیرعامل، 4 ـ 1 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ 1 ـ خانم زهرا رضاییان به شماره ملی 045259XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم لیلا دلنوازچوبداریان به شماره ملی 137203XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6 ـ 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان آذربایجان شرقی واحد تبریز به نشانی جدید استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ـ میدان شهدا پاساژ امیرکبیر طبقه پایین پلاک 20 کدپستی 513386XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 2/9/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی