اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/08/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/08/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکت نامه شرکت جهان پارس مبین (سهامی خاص) که تاریخ 14/8/85 ذیل ثبت شماره 6105 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1- نام شرکت و نوع آن: شرکت جهان پارس مبین (سهامی خاص) 2- موضوع شرکت: تاسیس کارخانه کشتی سازی و صنایع وابسته و ایجاد تاسیسات و تجهیزات لازم جهت ساخت، تعمیر و نوسازی انواع کشتی، ناو، ناوچه و وسایل نقلیه دریایی، ساخت اسکله، بارج، سکو و انواع سازههای دریایی، سازههای فلزی (شامل انواع مخازن، سوله و سایر سازههای فلزی، قطعه سازی و فعالیت و ساخت و تجهیزات دریایی، جرثقیل بندری و کلیه عملیاتی که بنحوی از انحاء مربوط به فعالیتهای دریایی و فلزی با موضوع شرکت است و بقیه بشرح ماده 2 اساسنامه 3-مرکز اصلی شرکت: قم شهر پردیسان 18 متری ژاله کوچه 35 4- سرمایه: مبلغ 1 میلیون ریال منقسم به 100 سهم با نام 10 هزار ریالی که مبلغ 350 هزار ریال آن بموجب گواهی 963/242/20/84_24/7/85 بانک کشاورزی شعبه صدوقی قم بحساب جاری 9014 واریز گردیده و بقیه تعهدی میباشد. 5-مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6-مدیران و دارندگان حق امضاء: آقایان و خانم ها محمدامین منسوخی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کاملی مدیرعامل و خانم شکوفه منسوخی نایب رئیس و خانم معصومه طاقتی عضو اصلی هیئت مدیره و آقای خانم منشی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با رئیس هیئت مدیره به تنهایی مهر شرکت میباشد. 7- بازرسین: خانم ها فیروزه اصفهانیان و مریم صباغی بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند. 8- روزنامه: روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 9-محل شعب شرکت: خرمشهر خیابان نقدی ساختمان پارس آبادان خیابان امیری خیابان زند رئیس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی