اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/12/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/12/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/12/18:

350,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت طلا تولید سپاهان سهامی خاص که در تاریخ 18/12/82 تحت شماره 316 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/12/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار فلاحت چاپ اصفهان آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: اکتشاف، استخراج، تولید و فرآوری و بازرگانی مواد معدنی. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان نایین 12 کیلومتر بعد از روستای نیستانک (دوازده کیلومتری داخل فرعی). 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که مقدار 350000 ریال آن بموجب گواهی شماره 5/3270 - 29/11/82 بانک صادرات اصفهان شعبه میر 3270 بحساب جاری شماره 2447 نقداً واریز و بقیه تعهدی می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای یداله خانی باصری به سمت رییس هییت مدیره 2 - خانم عصمت حیدری جشوقانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای سهراب عمو سلطانی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا آقای یدالله خانی باصری و سهراب- عمو سلطانی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه و نامبرده مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا احمدی باصری به سمت بازرس اصلی و آقای حسین طالبی ورگشایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9 - محل شعبه: اصفهان خیابان جی جنب شهرک ادیسون طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل. 10 - روزنامه نسل فردا جهت انتشار آگهی شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت نایین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی