اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 128

شناسه ملی: 14007696291

تاریخ ثبت: 1397/04/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان ایلام شهرستان دره شهر بخش مرکزی شهر دره شهر فر هنگ کوچه حضرت زینب خیابان قایم پلاک 0 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1397/04/13

کد پستی: 6961734756

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/13:

تاسیس موسسه غیرتجاری اقاقیا کیمیای الماس در تاریخ 13/04/1397 به شماره ثبت 128 به شناسه ملی 140076XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام خدمات اجتماعی و عمرانی و خیریه به شماره مجوز 23271181 تاریخ مجوز 04/06/1396 فرمانداری شهرستان دره شهر مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان ایلام ـ شهرستان دره شهر ـ بخش مرکزی ـ شهر دره شهر ـ فر هنگ ـ کوچه حضرت زینب ـ خیابان قایم ـ پلاک 0 ـ طبقه اول ـ کدپستی 696173XXXX اولین مدیران: خانم مرضیه فاضلی سگوند به شماره ملی 455976XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم ساره فاضلی سگوند به شماره ملی 455991XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم نسرین فاضلی به شماره ملی 455996XXXX به سمت خزانه دار هییت مدیره به مدت 2 سال خانم اعظم فاضلی سگوند به شماره ملی 455976XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم شیما فاضلی سگوند به شماره ملی 455007XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه فاضلی سگوند به شماره ملی 455976XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادهاو اسنادرسمی وتعهدآور بانکی ازقبیل چک سفته وبرات واوراق بهادار، قرار دادها وعقود اسلامی واوراق عادی ونامه ها ی اداری با امضا مدیرعامل وخزانه دار ودر غیاب مدیرعامل با امضای خزانه دار ورییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. بازرسین: خانم طیبه احمدی به شماره ملی 455967XXXX به سمت بارزس اصلی وخانم فرزانه میراب به شماره ملی 455965XXXX به سمت بازرس علی البدال برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 970413XXXX68193 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دره شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی