اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2101

شناسه ملی: 14000048744

تاریخ ثبت: 1390/07/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/07/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی سبز چینان دولت آباد که در تاریخ 18/7/90 تحت شماره 2101 و شناسه ملی 140000XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/7/90 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت : عرضه خدمات در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی طبق مجوز صادره از جهاد کشاورزی با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضا طبق مفاد ماده 3 اساسنامه 2 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : گرمسار ، روستای دولت آباد ، روبروی موتور آب انتهای کوچه ، کدپستی 231 ـ 530 ـ 86 ـ 030254626 4 ـ سرمایه شرکت : به مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 35 سهم 000/300 ریالی با نام که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی شماره 499/2202 مورخ 30/6/90 بانک تعاون شعبه گرمسار پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت : آقای ستار قباخلو به سمت رییس هییت مدیره و آقای تقی قباخلو به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم شاه حسینی به سمت منشی هییت مدیره و نصراله قهرمانی مقدم به عنوان عضو علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب شدند. آقای تقی قباخلو به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای تقی قباخلو (مدیرعامل و رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل : طبق مفاد اساسنامه مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل : خانم زهرا قباخلو و زینب قباخلو به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی