اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 244553

شناسه ملی: 10102852190

تاریخ ثبت: 1384/02/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 1518816411

آدرس: نشانی تهران ، بزرگراه حقانی ، نرسیده به چهارراه جهان کودک ، پلاک 33 ، طبقه 5

تاریخ تاسیس: 1384/02/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/20:

6,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/03:

5,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/12:

6,700,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/01:

1,200,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم لیلا مدن پور بشماره ملی: 007074XXXX با پرداخت مبلغ 805200000 ریال به صندوق شرکت خانه رسانه ایرانیان در ردیف شرکا قرارگرفت. 2 ـ آقای مهدی عابدین بشماره ملی 049282XXXX باپرداخت مبلغ 31600000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 17316XXXX0 ریال افزایش داد. 3 ـ ـ آقای مازیارحبیبی نیا بشماره ملی 045111XXXX با پرداخت مبلغ 81600000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرا به مبلغ 17316XXXX0 ریال افزایش داد. 4 ـ آقای رضاحداد بشماره ملی 241093XXXX باپرداخت مبلغ 81600000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خودرابه مبلغ 17316XXXX0 ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 6XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح گردید ـ لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح فوق می باشد. پ 970830XXXX69204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیلبرای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ خانم مرضیه رفاحیان به شماره ملی: 006203XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا) ـ آقای رضا حداد به شماره ملی: 241093XXXX به سمت رییس هییت مدیره – آقای مازیارحبیبی نیا به شماره ملی: 045111XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مهدی عابدین به شماره ملی: 049282XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ خانم لیلامدن پوربه شماره ملی: 007074XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک دو نفر از چهار نفر اعضا هییت مدیره (آقای رضا حداد و آقای مازیار حبیبی نیاو آقای مهدی عابدین و خانم لیلا مدن پور) با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970830XXXX87310 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد اعضا هییت مدیره از سه نفر به چهار نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. پ 970312XXXX19764 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم مرضیه رفاحیان کد ملی 006203XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) آقای رضا حداد کد ملی 241093XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مازیار حبیبی کد ملی 045111XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مهدی عابدین کد ملی 049282XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک دو نفر از سه نفر اعضا هییت مدیره (رییس و نایب رییس و عضو هییت مدیره) و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970312XXXX85931 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی عابدین به شماره ملی 049282XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 17XXXXXXXX ریال افزایش داد. مازیار حبیبی نیا به شماره ملی 045111XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 165XXXX000 ریال افزایش داد. رضا حداد به شماره ملی 241093XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 165XXXX000 ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 6700000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه: مهدی عابدین به شماره ملی 049282XXXX دارنده مبلغ 17XXXXXXXX ریال سهم الشرکه مازیار حبیبی نیا به شماره ملی 045111XXXX دارنده مبلغ 165XXXX000 ریال سهم الشرکه رضا حداد به شماره ملی 241093XXXX دارنده مبلغ 165XXXX000 ریال سهم الشرکه پ 950428XXXX94812 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، نرسیده به چهارراه جهان کودک، پلاک 33 ، طبقه 5 کدپستی 151881XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950116XXXX96150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل بمدت نامحدود تعیین گردیدند: آقای مهدی عابدین کد ملی 049282XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای رضا حداد کد ملی 241093XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مازیار حبیبی نیا کد ملی 045111XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا دونفر از سه نفر اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941021XXXX58540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصورلشگری قوچانی کد ملی 087228XXXX با دریافت مبلغ 3300000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به 6700000 ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می باشد: مهدی عابدین کد ملی 049282XXXX دارنده 3300000 ریال سهم الشرکه مازیار حبیبی نیا کد ملی 045111XXXX دارنده 1700000 ریال سهم الشرکه رضا حداد کد ملی 241093XXXX دارنده 1700000 ریال سهم الشرکه تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از سه نفرمیباشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. پ 941021XXXX10481 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی یوسفی فرید به کد ملی 004048XXXX و شاهین ترکمن به کد ملی 003717XXXX و سیداحمد تقوی پویا به کد ملی 004616XXXX ومحمد حسین نصر به کد ملی 004018XXXX و مجید دوخته چی زاده عظیمی به کد ملی 003287XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 11000000 ریال به مبلغ 10000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد: منصور لشگری قوچانی به کد ملی 087228XXXX دارای 3300000 ریال مازیار حبیبی نیا به کد ملی 045111XXXX دارای 1700000 ریال رضا حداد به کد ملی 241093XXXX دارای 1700000 ریال مهدی عابدین به کد ملی 049282XXXX دارای 3300000 ریال پ 940608XXXX22557 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای منصور لشگری قوچانی به کد ملی 087228XXXX با پرداخت مبلغ 3300000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت .آقای مازیار حبیبی نیا به کد ملی 045111XXXX با پرداخت مبلغ 1700000 ریال به صندوق شرکت به شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت .آقای رضا حداد به کد ملی 241093XXXX با پرداخت مبلغ 1700000 ریال به صندوق شرکت به شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت .آقای مهدی عابدین به کد ملی 049282XXXX با پرداخت مبلغ 3100000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 200000 ریال به مبلغ 3300000 ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1200000 ریال بمبلغ 11000000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.لیست شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد ـ مجید دوخته چی زاده با کد ملی 003287XXXX دارای 200000 ریال ـ مهدی یوسفی فرید با کد ملی 004048XXXX دارای 200000 ریال ـ شاهین ترکمن با کد ملی 003717XXXX دارای 200000 ریال ـ سید احمد تقوی پویا با کد ملی 004616XXXX دارای 200000 ریال ـ محمدحسین نصر با کد ملی 004018XXXX دارای 200000 ریال منصور لشگری قوچانی به کد ملی 087228XXXX دارای 3300000 ریال مازیار حبیبی نیا به کد ملی 045111XXXX دارای 1700000 ریال رضا حداد به کد ملی 241093XXXX دارای 1700000 ریال مهدی عابدین به کد ملی 049282XXXX دارای 3300000 ریال تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 2 الی 5 نفر میباشد وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ 940129XXXX72480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان منصور لشکری قوچانی به کد ملی 087228XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مازیار حبیبی نیا به کد ملی 045111XXXX بسمت خزانه دار وعضو هییت مدیره و رضا حداد به کد ملی 241093XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مهدی عابدین به کد ملی 049282XXXX بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار از قبیل چک، سفته ، برات ، قراردادها و عقوداسلامی باامضا مدیرعامل ویکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ 940219XXXX99123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/10:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/2/85 موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش کلیه وسایل و لوازم فیلمسازی و ابزارآلات مربوطه و اخذ نمایندگی از کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای لازم در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و تبصره ای به شرح مندرج در صورتجلسه به ماده 2 اساسنامه اضافه گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/12/84 تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 6 نفر خواهد بود و در نتیجه ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقایان مهدی عابدین به سمت رییس و عضو هییت مدیره و مجید دوخته چی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید احمد تقوی پویا به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و مهدی یوسفی فرید به سمت خزانه دار و عضو هییت مدیره و شاهین ترکمن و محمد حسین نصر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته، چک، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره و خزانه دار متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 11/2/84 تحت شماره 244553 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش کلیه وسایل و لوازم فیلم سازی و ابزارآلات مربوط اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران خ آزادی جنب پارک قزل قلعه نگارخانه رباط. 3 سرمایه شرکت: مبلغ 1 ، 200 ، 000 ریال. 4 مدیران شرکت: آقایان مجید دوخته چی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی عابدین به سمت رییس هییت مدیره و مهدی یوسفی فرید به سمت خزانه دار و عضو هییت مدیره و شاهین ترکمن و سیداحمد تقوی پویا به سمت عضو هییت مدیره و محمدحسین نصر به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا خزانه دار و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی