اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 28540

شناسه ملی: 14005058545

تاریخ ثبت: 1394/04/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: استان البرز کرج جهانشهر خیابان کسری کوچه دکتر اربابی پلاک 22

کد پستی: 3144958333

تاریخ تاسیس: 1394/04/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/09:

1,300,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/09:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - نام شرکت به " بازرگانی چگین دندان کالا " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980728XXXX46365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای هویار چگینی رودکی با کد ملی: 002251XXXX با پرداخت مبلغ: 200000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. -خانم رویا مهربانی نظری با کد ملی: 005284XXXX با پرداخت مبلغ 100000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 400000 ریال افزایش داد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. -سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1300000 ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: 1 -آقای علیرضا چگینی رودکی با کد ملی: 004185XXXX دارای 500000 ریال سهم الشرکه 2 -آقای یاشار چگینی رودکی با کد ملی: 001671XXXX دارای 200000 ریال سهم الشرکه 3 -خانم رویا مهربانی نظری با کد ملی: 005284XXXX دارای 400000 ریال سهم الشرکه 4 -آقای هویار چگینی رودکی با کد ملی: 002251XXXX دارای 200000 ریال سهم الشرکه ش 980728XXXX12726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ش 980728XXXX49200 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علیرضا چگینی رودکی با کد ملی: 004185XXXX با دریافت مبلغ 300000 ریال از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ 200000 ریال کاهش داد - سرمایه شرکت از مبلغ 1300000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. لیست شرکا پس از کاهش سهم الشرکه 1 -آقای علیرضا چگینی رودکی با کد ملی: 004185XXXX دارای 200000 ریال سهم الشرکه 2 -آقای یاشار چگینی رودکی با کد ملی: 001671XXXX دارای 200000 ریال سهم الشرکه 3 -خانم رویا مهربانی نظری با کد ملی: 005284XXXX دارای 400000 ریال سهم الشرکه 4 -آقای هویار چگینی رودکی با کد ملی: 002251XXXX دارای 200000 ریال سهم الشرکه ش 980728XXXX33227 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علیرضا چگینی رودکی با کد ملی: 004185XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای یاشار چگینی رودکی با کد ملی: 001671XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای هویار چگینی رودکی با کد ملی: 002251XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم رویا مهربانی نظری با کد ملی: 005284XXXX به سمت عضو هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدودانتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت مهتبر می باشد -روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد. ش 980728XXXX72654 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - به موضوع شرکت:تهیه و توزیع و پخش تجهیزات دندان پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 980728XXXX80523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده 11 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ش 941219XXXX50424 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا چگینی رودکی با کد ملی 004185XXXX و خانم رویا مهربانی نظری با کد ملی 005284XXXX و آقای یاشار چگینی رودکی با کد ملی 001671XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 941219XXXX68803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا چگینی رودکی با کد ملی 004185XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای یاشار چگینی رودکی با کد ملی 001671XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم رویا مهربانی نظری با کد ملی 005284XXXX به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ـ امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941219XXXX45724 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود چگین دارو غذا البرز در تاریخ 13/4/1394 به شماره ثبت 28540 به شناسه ملی 140050XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: شرکت خدماتی از قبیل:ملزومات دارویی از قبیل مواد دندان پزشکی و تجهیزات دندان پزشکی و کلیه کارهای مرتبط با شرکت ـ شرکت در مزایده و مناقصه ـ عقد قرار داد با کلیه دوایردولتی و خصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات ـ صادرات و واردات مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان البرز کرج جهانشهر خیابان کسری کوچه دکتر اربابی پلاک 22 کدپستی 314495XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای علیرضا چگینی رودکی به سمت مدیرعامل به شماره ملی 004185XXXX و خانم رویا مهربانی نظری به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 005284XXXX و آقای یاشار چگینی رودکی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 001671XXXX برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضا یاشار چگینی رودکی (رییس هییت مدیره) و علیرضا چگینی رودکی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 940413XXXX18412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی