اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5347

شناسه ملی: 10480120984

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه عبدوس به عنوان عضو هییت مدیره و رییس هییت مدیره و آقای مجید صابرلتیباری به عنوان عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا محمدزاده باران به عنوان عضو هییت مدیره و آقای محمد نادعلیان به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل از 30/1/97 تا تاریخ 30/1/99 انتخاب و تعیین سمت گردیدند. امضا ضمنا دارندگان حق امضا جهت کلیه اوراق بانکی و اوراق بهادار خانم فاطمه عبدوس و مجید صابرلتیباری به عنوان رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و دارندگان حق امضا جهت نامه های اداری آقای محمد نادعلیان یا فاطمه عبدوس به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره می باشند. آقای حمیدخدایی به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خدایی به سمت بازرس علل البدل 30/1/97 تا تاریخ 29/12/97 انتخاب شدند. ش 970515XXXX45856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حمیدخدایی به شماره ملی 007420XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سعید خدایی به شماره ملی 006620XXXX به سمت بازرس علل البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ خانم فاطمه عبدوس به شماره ملی 456958XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ـ آقای مجید صابرلتیباری به شماره ملی 456951XXXX نایب رییس هییت مدیره ـ آقای حمیدرضا محمدزاده باران به شماره ملی 456945XXXX به عنوان عضو هییت مدیره ـ آقای محمد نادعلیان به شماره ملی 006046XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل 3 ـ دارندگان حق امضا جهت کلیه اوراق بانکی و اوراق بهادار خانم فاطمه عبدوس و مجید صابرلتیباری به عنوان رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و نامه های اداری بامضای آقای محمد نادعلیان یا فاطمه عبدوس به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960209XXXX02546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 14/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 آقای حمید خدایی به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید خدایی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 14/7/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه عبدوس و آقای مجید صابرلتیباری و آقای محمد نادعلیان و آقای حمیدرضا محمدزاده باران تا تاریخ 14/7/1391/4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فاطمه عبدوس به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجید صابرلتیباری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد نادعلیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا محمدزاده باران به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد نادعلیان به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا خانم فاطمه عبدوس و آقای مجید صابرلتیباری به اتفاق رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 12/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی