اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 174

شناسه ملی: 10861071116

تاریخ ثبت: 1387/10/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/10/04

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مجید گودرزی به کد ملی 417213XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای علی موسایی گله به کد ملی 555883XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای ارسلان ملک محمودی به کد ملی 417296XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. ش 950322XXXX55284 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهرنگ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی موسایی گله به کد ملی 555883XXXX و آقای مجید گودرزی به کد ملی 417213XXXX و آقای ارسلان ملک محمودی به کد ملی 417296XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهدی علیخانی گله به کد ملی 462177XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود محمدی احمد محمودی به کد ملی 467994XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 950322XXXX03852 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهرنگ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت ساختمانی نماد وحدت کوهرنگ ( سهامی خاص) در تاریخ 4/10/87 تحت شماره 174 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/10/87 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده لذا برای اطلاع در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار محلی زردکوه آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: ابنیه سازی، ساخت ساختمانهای فلزی و بتنی، زیرسازی جاده، آسفالت جاده های شوسه، احداث پل، احداث ریل، فضاسازی، تامین نیروی خدماتی ادارات و شرکتهای خصوصی و دولتی، خاکبرداری و خاکریزی، ساخت سوله 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: روستای نعل اشکنان علیا واقع در شهرستان کوهرنگ 4 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال می باشد و برابر گواهی به شماره 2486/63500 مورخ 3/10/87 سی و پنج درصد آن پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 - اسامی شرکا با موسسین: 1 - آقای علی موسایی گله فرزند سهراب 2 - خانم صغرا محمدی فرزند جعفر قلی 3 - خانم قدم خیر غضنفرپور فرزند حسین می باشد. 6 - اولین مدیران شرکت: 1 - خانم صغرا محمدی به سمت رییس هییت مدیره و خانم قدم خیر غضنفری پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی موسایی گله به سمت مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر محسوب گردد. 7 - بازرسان شرکت: آقای مهدی علیخانی گله فرزند محمدقلی و آقای مسعود محمدی احمد محمودی فرزند خداداد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک کوهرنگ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی