اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 331148

شناسه ملی: 10103698562

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عبدالحسن حیدری به شماره ملی 195062XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم راضیه حیدری به شماره ملی 195069XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم مهناز حیدری به شماره ملی 661949XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ها سفته ها بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. خانم شهین عادل اشک شهر به شماره ملی 006101XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید رضا انصار الحسینی به شماره ملی 004176XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . پ 980204XXXX94621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالحسن حیدری به شماره ملی 195062XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم راضیه حیدری به شماره ملی 195069XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم مهناز حیدری به شماره ملی 661949XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ خانم شهین عادل اشک مهر به شماره ملی 006101XXXX و آقای سیدرضا انصارالحسینی به شماره ملی 004176XXXX بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 950726XXXX65694 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مهناز حیدری به شماره ملی 661949XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالحسین حیدری به شماره ملی 195062XXXX به سمت عضو هییت مدیره و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای محمدرضا شیرزادکبریا به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالحسین حیدری به شماره ملی 195062XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادرا و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و نماینده موسسه بنیاد برکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 8/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 26/6/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالحسین حیدری به شماره ملی 195062XXXX و خانم مهناز حیدری به شماره ملی 661949XXXX و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای محمدرضا شیرزاد کبریا تا تاریخ 26/6/1393 در تاریخ 8/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالحسین حیدری به شماره ملی 195062XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای فاخرآباد به شماره ملی 186074XXXX به سمت عضو هییت مدیره و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای محمدرضا شیرزادکبریا به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فاخرآباد به شماره ملی 186074XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیر عامل و نماینده موسسه بنیاد برکت محمدرضا شیرزادکبریا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 28/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی 004931XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 5/2/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالحسین حیدری به شماره ملی 195062XXXX و آقای فاخرآباد به شماره ملی 186074XXXX و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای محمدرضا شیرزادکبریا تا تاریخ 5/2/93 . در تاریخ 28/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/20:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/524/23 ریال منقسم به یک هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/524/23 ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نیتجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 20/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی