اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 190

شناسه ملی: 14008729222

تاریخ ثبت: 1398/08/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/08/09

کد پستی: 3456136494

آدرس: استان قزوین شهرستان تاکستان بخش اسفرورین شهر اسفرورین محله محله سلیمانی ها خیابان طالقانی بن بست همت 8 پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/09:

تاسیس موسسه غیرتجاری هییت کوهنوردی و صعودهای ورزشی بخش اسفرورین در تاریخ 09/08/1398 به شماره ثبت 190 به شناسه ملی 140087XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.. موضوع موسسه: 1 . تعمیم و گسترش رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح شهرستان از طریق به کارگیری مربیان و کشف، جذب و پرورش استعدادها 2 . برگزاری کلاسهای آموزشی، توجیهی و تکمیلی در رده های سنی مختلف با اخذ مجوز از فدراسیون و هماهنگی با هییت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قزوین و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین 3 . برگزاری مسابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی هییت استان و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین 4 . انتخاب، معرفی و پیش بینی لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیم های ورزشی شهرستان به مسابقات 5 . اجرای مقررات و آیین نامه های ابلاغ شده از سوی فدراسیون در سطح شهرستان و نظارت بر نحوه فعالیت های هییت های شهرها و بخش های مستقل تابعه 6 . اعزام داوران و مربیان استان به کلاس های ارتقا درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی هییت استان و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین 7 . کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات 8 . ایجاد ارتباطی و هماهنگی با موسسات دولتی و غیردولتی که در رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش در سطح استان فعالیت دارند 9 . تهیه و تنظیم برنامه وتقویم ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هییت استان و هییت های شهرستان ها، شهرها و بخش های مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین 10 . تشکیل کمیته های مورد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون 11 . کمک مالی، فنی، پشتیبانی و تجهیزاتی به هییت های شهر هاو بخشهای تابعه با هماهنگی هییت استان و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین 12 . تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح شهرستان به هییت استان و فدراسیون مربوطه و اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین باستناد مجوز شماره 214961064 مورخ 26 اردیبهشت 96 صادره از اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.. مرکز اصلی: استان قزوین، شهرستان تاکستان، بخش اسفرورین، شهر اسفرورین، محله محله سلیمانی ها، خیابان طالقانی، بن بست همت 8 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 345613XXXX . اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: فاقد سرمایه می باشد.. اولین مدیران: 5 . آقای حبیب اله عمویی به شماره ملی 439034XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل 5 . خانم میترا عمویی به شماره ملی 438013XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 5 . آقای سیف اله عمویی (خارج از هییت مدیره) به شماره ملی 439036XXXX به سمت خزانه دار 5 . آقای اسداله عمویی (خارج از هییت مدیره) به شماره ملی 439148XXXX به سمت دبیر، برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور موسسه ازقبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضا رییس هییت مدیره و خزانه دار همراه با مهر موسسه و نامه های عادی و اداری به امضا رییس هییت مدیره و یا نایب رییس همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 980809XXXX77135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی