اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 186895

شناسه ملی: 10102289494

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 1345883581

آدرس: شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، سلسبیل شمالی ، کوچه خاضعی ، کوچه سلمان فارسی ، پلاک 10 ، ساختمان شهاب ، طبقه پنجم ، واحد 9

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/17:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/1398 سرمایه شرکت از مبلغ 100 میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به 100000 سهم 10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 990123XXXX00323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عسکر سلیمانی اصل به شماره ملی 290933XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، آقای غفار سلیمانی اصل به شماره ملی 290933XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حمید سلیمانی اصل به شماره ملی 290933XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980221XXXX30917 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 100000000 ریال منقسم به 10000 سهم 10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است هییت مدیره شرکت مرکب از 3 نفر می باشد که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شود و ماده مربوطه اساسنامه بدین شرح اصلاح می گردد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سلسبیل شمالی، کوچه خاضعی، کوچه سلمان فارسی، پلاک 10 ، ساختمان شهاب، طبقه پنجم، واحد 9 کدپستی: 134588XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980221XXXX79392 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ثمر نادری به شماره ملی 290933XXXX و آقای حسین رفیعی نوران به شماره ملی 146235XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ 980221XXXX03997 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 980221XXXX19317 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی محل قانونی شرکت به شماره 137867XXXX می باشد. پ 961219XXXX90510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ثمر نادری به شماره ملی 290933XXXX و آقای حسین رفیعی نوران به شماره ملی 146235XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عسکر سلیمانی اصل به شماره ملی 290933XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، و آقای غفار سلیمانی اصل به شماره ملی 290933XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960223XXXX09515 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدماتی و پیمانکاری صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ ارایه خدمات حمل و نقل درون شهری کالا بیش از 20 کیلوگرم و ایجاد نمایندگی در سایر شهرستانها به اقتضای موضوع شرکت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ـ ارایه خدمات و پشتیبانی مورد نیاز و مجاز به ادارات و ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و اجرای خدمات مربوط به تاسیسات تعمیر و انجام خدمات آشپزخانه و رستوران باغبانی و فضای سبز خدمات اداری (ماشین نویسی ـامور دفتری ـ بایگانی ـ منشی گری) خدمات عمومی (نامه رسانی ـ پیشخدمتی ـ تلفنچی) و ارایه خدمات تنظیفی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی ـ اخذ وام و استفاده از تسهیلات ارزی ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ارایه خدمات در زمینه سرویس ایاب و ذهاب ادارات و ارگانها و شرکتهای دولتی و خصوصی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم پ 940310XXXX37781 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ثمر نادری به شماره ملی 290933XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حسین رفیعی نوران به شماره ملی 146235XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای عسکر سلیمانی اصل به شماره ملی 290933XXXX - آقای غفار سلیمانی اصل به شماره ملی 290933XXXX . پ 940123XXXX93130 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عسکر سلیمانی اصل به شماره ملی 290933XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای غفار سلیمانی اصل به شماره ملی 290933XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند- حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 940123XXXX01465 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ 24/4/88 و 27/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 10/5/88 واصل گردید: ثمر نادری بسمت بازرس اصلی و حسین رفیعی نوران بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند عسکر سلیمانی اصل ـ غفار سلیمانی اصل. تعداد اعضا هییت مدیره 2 نفر تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/4/88 عسکر سلیمانی اصل بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و غفار سلیمانی اصل بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/1/86 و مجمع فوق العاده مورخ 2/2/86 شرکت مزبور که در تاریخ 3/2/86 واصل گردید: خانم ثمر نادری بسمت بازرس اصلی و آقای حسین رفیعی نوران بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره بمدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عسکر سلیمانی اصل و محمود سلیمانی اصل و غفار سلیمانی اصل به موضوع شرکت عبارات ذیل الحاق گردید: تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و ارایه خدمات و پشتیبانی مورد نیاز مجاز به ادارات و ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و اجرای خدمات مربوط به تاسیسات تعمیر و انجام خدمات آشپزخانه و رستوران باغبانی و فضای سبز خدمات اداری (ماشین نویسی و امور دفتری و بایگانی و منشی گری و خدمات عمومی و (پیشخدمتی و تلفنچی) و ارایه خدمات تنظیفی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی و اخذ وام و استفاده از تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی