اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2606

شناسه ملی: 14007760191

تاریخ ثبت: 1397/05/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان بوشهر شهرستان دشتستان بخش مرکزی دهستان زیارت روستا زیارت زیارت خیابان بوشهر به گناوه کوچه شهید آذرکشت پلاک 18 طبقه همکف

کد پستی: 7563174389

تاریخ تاسیس: 1397/05/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/05/13:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/13:

تاسیس شرکت تعاونی فنی مهندسی آذرکشت سراج دشتستان گروه هشت هزارو صدو نوزده درتاریخ 13/05/1397 به شماره ثبت 2606 به شناسه ملی 140077XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام عملیات خاکی شامل خاک برداری وخاک ریزی وتهیه مخلوط وبیس وانجام آزمایشهای مربوط به خاک (آزمایشگاه خاک)درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر - شهرستان دشتستان - بخش مرکزی - دهستان زیارت - روستا زیارت-زیارت-خیابان بوشهر به گناوه-کوچه شهید آذرکشت-پلاک 18 -طبقه همکف- کدپستی 756317XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10 , 500 , 000 ریال که به 35 سهم 000 , 300 ریالی منقسم گردیده است که مبلغ 000/500/3 ریال طی گواهی شماره 79/1601 مورخ 07/04/1397 بانک توسعهد تعاون پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست 0 اولین مدیران: آقای علی آذرکشت به شماره ملی 351008XXXX و به سمت رییس هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 30/02/1400 خانم مژگان عضدی به شماره ملی 351015XXXX و به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 30/02/1400 آقای محمد آذرکشت به شماره ملی 351024XXXX و به سمت عضو و منشی هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 30/02/1400 آقای سراج آذرکشت به شماره ملی 352039XXXX و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 30/02/1400 آقای احمد آذرکشت به شماره ملی 352135XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 30/02 آقای محمد آذرکشت بشماره ملی 351024XXXX بسمت منشی هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 30/02/1400 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات مشترکا با امضاآقای سراج آذرکشت(مدیرعامل)و آقای علی آذرکشت(رییس هییت مدیره) با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی ونامه ها با امضا آقای سراج آذرکشت(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه خانم ساره آذرکشت بشماره ملی 352134XXXX بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و خانم مریم آذرکشت بشماره ملی 351077738 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 0 ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970513XXXX24381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی