اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3287

شناسه ملی: 10700110416

تاریخ ثبت: 1382/12/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

کد پستی: 4977146117

آدرس: خیابان مرغداری اسلام سدیدی پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1382/12/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/11/28:

30,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/04:

3,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاجی محمد طاهری بشماره ملی 203022XXXX ,وقای عبدالرحیم طاهری بشماره ملی 203022XXXX و آقای اسمعیل طاهری اینچه برون بشماره ملی 203228XXXX برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار حسبان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای امید بدراقی بشماره ملی 497982XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حمزه آق اتابای بشماره ملی 202023XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش 970829XXXX36566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حاجی محمد طاهری بشماره ملی 203022XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالرحیم طاهری بشماره ملی 203022XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اسمعیل طاهری اینچه برون بشماره ملی 203228XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا منفرد هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970829XXXX65895 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از آدرس قبلی آن به آدرس جدید استان گلستان شهرستان گنبدکاووس بخش مرکزی دهستان آق آباد روستا امان قرجه خیابان (اصلی)خیابان (مرغداری اسلام سدیدی)پلاک 0 طبقه همکف کدپستی: 497714XXXX تلفن: 33221637 017 تغییر یافت و ماده 4 در اساسنامه بشرح فوق اصلاح میگردد ش 961105XXXX46631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/15:

آگهی تغییرات شرکت مرغ سپید گنبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3287 و شناسه ملی 107001XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای اسلام سیدی به شماره ملی 203139XXXX و خانم بی بی عایشه سیدی به شماره ملی 203138XXXX و آقای ناصر سیدی به شماره ملی 203008XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای هوشنگ صداقتی به شماره ملی 203010XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالحق آق به شماره ملی 203071XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسلام سیدی به شماره ملی 203139XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره وآقای ناصر سیدی به شماره ملی 203008XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم بی بی عایشه سیدی به شماره ملی 203138XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق اسناد بهادار تعهدآور و بانکی و قرارداد ها و اسناد عادی و اداری با امضای منفرد آقای اسلام سیدی مدیرعامل و عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950915XXXX21414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/20:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 11/1/93 منضم بنامه وارده شماره 750/04/28 مورخ 17/1/93 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ پس از قرایت گزارش توجیهی هییت مدیره و بازرسان، صورتهای مالی و تراز مالی سال مالی 1390 بتصویب رسید. 2 ـ آقای بهرام قلیچ فرزام به شماره ملی: 203004XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای قربان رجب زاده به شماره ملی: 203101XXXX به عنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ آقای اسلام سیدی بشماره ملی: 203139XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای ناصر سیدی بشماره ملی: 203008XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم بی بی عایشه سیدی به شماره ملی: 203138XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 ـ کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل (اسلام سیدی) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. 5 ـ روزنامه کثیرالانتشار حسبان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 1807373 اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره 27/11/90 و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 28/11/90 شرکت فوق تغییرات ذیل بعمل آمده است. 1 ماده 5 اساسنامه سرمایه شرکت: از مبلغ سه میلیون ریال بمبلغ سی میلیون ریال ( 000/000/30 ریال) منقسم به 300 سهم بانام یکصد هزار ریالی افزایش یافته است و مبلغ مورد افزایش بموجب گواهی شماره 17291/6244/171 مورخه 3/12/90 بانک کشاورزی بحساب شرکت واریز گردیده است. 2 آقای اسلام سیدی رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم بی بی عایشه سیدی عضو اصلی هییت مدیره آقای ناصر سیدی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی قراردادها باامضا منفرد آقای اسلام سیدی رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 بازرسان شرکت: آقای احمد خداوردی زهرایی بازرس اصلی و آقای بهرامقلیچ فرزام بازرس علی البدل برای مدت یک سال دیگر تعیین گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد گنبدکاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/27:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 4/12/88 شرکت فوق تغییرات ذیل بعمل آمده است. 1 ماده 4 اساسنامه: آدرس دفتر مرکزی شرکت از محل قبلی خود به نشانی گنبد کاووس روستای امان قره جه دارای کدپستی 49771 تلفن 091170XXXX9 تغییر یافت است. 2 ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/3 ریال تماماً واریز شده است. 3 آقای اسلام سیدی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) و خانم بی بی عایشه سیدی ( عضو اصلی هییت مدیره) آقای ناصر سیدی (نایب رییس هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی قراردادها با امضا منفرد آقای اسلام سیدی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 بازرسان شرکت: آقای احمد خداوردی زهرایی (بازرس اصلی) و آقای بهرامقلیچ فرزام (بازرس علی البدل) برای مدت یک سال دیگر تعیین گردیدند. 5 ترازنامه سود و زیان و عملکرد شرکت تا پایان سال 1387 مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 6 روزنامه کثیرالانتشار رسالت مجدداً جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ های 30/8/83 و 9/6/84 مبنی بر نقل و انتقال سهام و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 4/11/84 و هییت مدیره 8/11/84 شرکت منضم به نامه وارده شماره 45321 - 9/11/84 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقای هوشنگ صداقتی به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 - آقای نادر سیدی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم لاله تورانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اسلام سیدی به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و کلیه نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مرغ سپید گنبد سهامی خاص که در تاریخ 24/12/82 تحت شماره 3287 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/12/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار جام جم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید و پرورش انواع مرغ و طیور گوشتی و تاسیس کشتارگاه مرغ و تهیه و تولید جوجه و دان مرغ و طیور بسته بندی و فریزر و سایر تاسیس ات و ماشین آلات و امور مرتبط به موضوع شرکت و انجام عقوداسلامی با بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و صدرو محصولات به داخل و خارج از کشور. 2 - مرکز اصلی شرکت: گنبدکاووس - خیابان حافظ شمالی پلاک 811/3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیون ریال منقسم به سیصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ یک میلیون وپنجاه هزارریال آن طی گواهی شماره 10792 مورخه 24/12/82 بانک ملی شعبه گنبدکاووس پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای نادر سیدی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم لاله تورانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رحیم سیدی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانک از قبیل چک، سفته، بروات نامه های اداری با امضا نادر سیدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : آقای نادر سیدی مدیر عامل و اختیارات طبق مفاد اساسنامه و مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - بازرسان اصلی و علی البدل: آقای اسلام سیدی به عنوان بازرس اصلی و هوشنگ صداقتی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد گنبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی