اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 277219

شناسه ملی: 10103087229

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و اعظم صولتی به شماره ملی 203018XXXX به آدرس خیابان پیروزی نرسیده به کوکاکولا نبش اکبری پلاک 27 ط اول کدپستی 176568XXXX به سمت مدیرتصفیه انتخاب شد . پ 990214XXXX50567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 21/5/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید وحید جلالی چیمه و خانم اعظم صولتی و خانم زهرا صولتی. 2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید وحید جلالی چیمه به سمت رییس هییت مدیره و خانم اعظم صولتی به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرا صولتی به سمت عضو هییت مدیره و خانم اعظم صولتی به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 28/6/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی