اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12399

شناسه ملی: 10840429306

تاریخ ثبت: 1389/12/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان یزد بلوار دانشجو کوچه 49 خیابان دولت

تاریخ تاسیس: 1389/12/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/12/21:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/12/1389 تحت شماره 12399 و شناسه ملی 108404XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/12/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: برگزارکننده انواع کلاسهای آموزشی، تخصصی چهره پردازی و آرایشی پیرایشی و بقیه به شرح ماده 2 اساسنامه و ضمناً انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان یزد ـ بلوار دانشجو ـ کوچه 49 ـ خیابان دولت ـ پلاک 75 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1 . 050 . 000 ریال منقسم به یکصدوپنج سهم 10 . 000 ریالی که تعداد یکصدوپنج سهم بانام می باشد که مبلغ 1 . 050 . 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1059/3557/24 مورخ 18/12/1389 نزد بانک صادرات شعبه میدان امام حسین پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سیدمحمد سالم به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم دلارام مدیر به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم آزیتا اسماعیل زاده به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ خانم آزیتا اسماعیل زاده به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای احمد عسکرشاهی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ خانم شایسته بهجت به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی