اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9540

شناسه ملی: 14000113195

تاریخ ثبت: 1390/07/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: به نشانی جزیره کیش ، میدان سنایی ، بازار بهکیش ، طبقه چهارم ، واحد 121 ،

کد پستی: 7941773128

تاریخ تاسیس: 1390/07/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/12:

100,000,000 ریال

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1 . صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی ده ماهه منتهی به 1398/10/30 به تصویب رسید. 2 . موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1399/10/30 انتخاب شدند . 3 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/9/1398 ، ماده 51 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: «سال مالی شرکت روز اول بهمن ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر دی ماه سال بعد به پایان می رسد». ش 981028XXXX79445 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/4/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 .صورتهای مالی منتهی به 29/12/97 به تصویب رسید. 2 .موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی 108616XXXX5 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شدند. 3 .روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 980625XXXX92632 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1397 . 08 . 19 ، تصمیمات ذیل بدین شرح اتخاذ گردید: 1 ـ آقای علی عربی به نمایندگی از بانک پارسیان با شناسه ملی 101022XXXX1 (سهامی عام) با شماره ثبت 178028 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای علیرضا علایی به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس با شناسه ملی 101038XXXX4 (سهامی خاص) با شماره ثبت 264089 به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود تدین به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس با شناسه ملی 103202XXXX5 (سهامی خاص) با شماره ثبت 372216 به سمت نایب رییس هییت مدیره تا پایان دوران تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 . کلیه قرار دادها و اسناد تعهدآور، اوراق بها دار و بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . اختیارات بند های شماره 1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 17 ، 20 از ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل (آقای علی عربی) تفویض گردید. 4 . مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، میدان سنایی، بازار بهکیش، طبقه چهارم، واحد 121 ، کد پستی 794177XXXX تغییر یافت. شیما فرج زاده رییس اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزادکیش ش 970906XXXX84515 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397 . 03 . 28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . صورتهای مالی منتهی به 1396 به تصویب رسید. 2 . موسسه خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ـ ایران مشهود با شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 970605XXXX77439 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396 . 09 . 14 ، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، بلوار خیام، خیابان باباطاهر، قطعه TS 52 ، طبقه اول، واحد 2 ، کدپستی 794189XXXX تغییر یافت، ضمناً مجمع عمومی اختیارات خود برای تغییر مرکز اصلی شرکت در جزیره کیش و یا انتقال به هر نقطه دیگری در ایران و همچنین اختیار تاسیس و انحلال شعب و نمایندگی هایی در داخل و خارج از ایران را به هییت مدیره تفویض نمود و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 970518XXXX29315 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396 . 03 . 01 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . صورتهای مالی منتهی به 1395 . 12 . 30 به تصویب رسید. 2 . موسسه خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ـ ایران مشهود با شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 961027XXXX89691 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/06:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 95 . 04 . 26 و هییت مدیره مورخ 95 . 05 . 04 آقای حسین فرزان اصل به نمایندگی از بانک پارسیان با شناسه ملی 101022XXXX1 ( سهامی عام) با شماره ثبت 178028 به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا علایی به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس با شناسه ملی 101038XXXX4 (سهامی خاص) با شماره ثبت 264089 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود تدین به نمایندگی از شرکت آتیه پارسیس پارس با شناسه ملی 103202XXXX5 (سهامی خاص) با شماره ثبت 372216 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه قرار دادها و اسناد تعهد آور، اوراق بها دار و بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 3 . اختیارات بند های شماره 1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 17 ، 20 از ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش 950708XXXX29292 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/2/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . صورتهای مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. 2 . موسسه خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ـ ایران مشهود با شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1395 انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950317XXXX92936 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1393 ، آقای حسین ابوالحسنی به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از بانک پارسیان به سمت عضو هییت مدیره،آقای علیرضا علایی به نمایندگی از شرکت بیمه پارسیان به سمت رییس هییت مدیره،آقای حسن حاتمی میلاجردی به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا شبانی خفری به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمود تدین به نمایندگی از شرکت آتیه پارسیس پارس به سمت عضو موظف هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند.. ش 1913120 اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . صورتهای مالی منتهی به سال 1393 به تصویب رسید. 2 . موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1394 انتخاب شدند. 3 .روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1913119 اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/4/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای حسین فرزان با کد ملی 006948XXXX به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره، آقای منصور تفضلی مهرجردی با کد ملی 004739XXXX به نمایندگی از شرکت پارسیان (سهامی عام) به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمود تدین با کد ملی 004506XXXX به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس (سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد حسین مهرانی اردبیلی به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص) و آقای علیرضا علایی با کد ملی 212130XXXX به نمایندگی از شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) به سمت اعضای هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 .کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . هییت مدیره با توجه به مفاد ماده 44 اساسنامه شرکت، اختیارات مذکور در بندهای 1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 17 و 20 ماده 40 اساسنامه را عیناً به مدیرعامل (آقای محمود تدین) تفویض گردید. ش 1913118 اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/24:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/9/93 موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی با کد ملی 619949XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای 1393 انتخاب شدند. ش 1909382 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزادکیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/11:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/7/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ بموضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: ( 1 . سرمایه گذاری در خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه ها و واحدها و شرکتهای فعال در بخشهای تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور 2 . سرمایه گذاری، انعقاد قرارداد و مشارکت در انواع پروژه های ساختمانی و تولیدی، تجاری و بازرگانی، داخلی و خارجی 3 . انجام دادن معاملات کلیه سهام و اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند 4 . استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسه های مالی و اعتباری ایرانی و خارجی در قبال ارایه وثیقه و رهن از اموال شرکت و همچنین گشایش اعتبارات اسنادی و برات و حوالجات ریالی و ارزی 5 . انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور 6 . تاسیس شعبه ها یا نمایندگی ها برای شرکتها در داخل و یا خارج از کشور 7 . مشارکت و سرمایه گذاری در فعالیتهای مرتبط با عملیات مجاز بصورت ارزی و ریالی 8 . ارایه خدمات مدیریتی مرتبط با عملیات بازرگانی و سرمایه گذاری از جمله حمل و نقل و انبارداری و بازاریابی، توزیع و فروش محصولات در داخل و خارج از کشور در راستای ضوابط قانونی 9 . سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی 10 . ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی 11 . اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی 12 . شرکت در مناقصه ها و مزایده ها داخلی و بین المللی 13 . انجام سایر امور و عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.) و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 2 ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، خیابان سنایی، بلوار بانکها، ساختمان بانک ایران و اروپا، طبقه دوم، واحد 203 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 1897318 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای علیرضا علایی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای خلیل اله موفق یامی به نمایندگی از بانک پارسیان به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید محمد مهدی احمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ اختیارات مندرج در بندهای 17 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 7 ، 6 ، 2 ، 1 و 20 ماده 40 اساسنامه مطابق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/1/93 به مدیرعامل تفویض گردید. ش 1843194 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 12/7/1390 تحت شماره 9540 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 طراحی، نقشه برداری، نظارت و ساخت و ساز اماکن مسکونی، اداری، سیاحتی و غیره و پیمانکاری ساختمان 2 خرید و فروش، واردات و صادرات و توزیع مصالح ساختمانی، ماشین آلات و تجهیزات و به طور کلی کلیه کالاهای مرتبط با موضوع شرکت 3 انجام امور تاسیس اتی مربوط به ساختمان 4 خرید و فروش سهام سایر شرکتها و به طور کلی مشارکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت 5 شرکت در مناقصات و مزایدات 6 انجام کلیه امور خدماتی و رایانه ای مرتبط با موضوع 7 ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی 8 اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکت های داخلی و خارجی 9 اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبار اسنادی 10 به طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و خدماتی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط بوده و باعث سوددهی آن خواهد شد. 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش برج صدف طبقه سوم واحد 301 صندوق پستی 46/3 میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 000/100 سهم بانام 1000 ریالی که تمامی آن به موجب گواهی شماره 639/2008 مورخ 31/6/90 بانک پارسیان شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است. 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: آقای محمدرضا تمجیدی به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا)، آقای محمد فطانت فردحقیقی به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان سهامی عام به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسین کریم خان زند به نمایندگی از شرکت بیمه پارسیان سهامی عام به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای امیر حمزه شفیعی حسن آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس سهامی خاص به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره یا دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 اولین بازرسان: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به عنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی