اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2229

شناسه ملی: 14005506635

تاریخ ثبت: 1394/10/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/10/12

کد پستی: 9671618761

آدرس: کاشمر خیابان امام خمینی امام خمینی یازده ممیز چهار پلاک 10

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فعالیت های نظام مهندسی و طراحی پروژه ها، امور پیمانکاری مربوط به عملیات ساختمانی (سیویل)، امور پیمانکاری مربوط به طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی، تعمیرات و نگهداری، کلیه سامانه های نوین آبیاری (تحت فشار)، پیمانکاری بندها، مخازن آب، شبکه های توزیع آب، کانالهای انتقال آب، شبکه های ابیاری زهکش ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی راه و ترابری: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها آزاد راهها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیر زمینی و سیستم های حمل نقل (تهیه نصب نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی آب: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ بندها ـ سدها و ساختمان نیروگاه آبی. سازه های هیدرولیکی و تونل های آب. مخازن آب و شبکه های توزیع آب ـ شبکه ها جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های ابیاری و زهکشی ـ سازه های دریایی و ساحلی احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان پس از اخذ مجوز و ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ تعداد اعضا هییت مدیره به 4 نفر افزایش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. ش 961012XXXX77277 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای پیمان موذن بشرویه بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره با شماره ملی 090241XXXX ـ خانم اکرم آردم بسمت نایب رییس هییت مدیره با شماره ملی 572990XXXX ـ آقای علی رضا مسرور نعیمی بسمت رییس هییت مدیره با شماره ملی 090132XXXX ـ خانم فرزانه سیفی عبدل آبادی بسمت عضو هییت مدیره با شماره ملی 089015XXXX ـ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای مدیرعامل و نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961012XXXX30370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای پیمان موذن بشرویه با شماره ملی 090241XXXX ـ خانم اکرم آدرم با شماره ملی 572990XXXX ـ آقای علیرضا مسرور نعیمی با شماره ملی 090132XXXX ـ خانم فرزانه سیفی عبدل آبادی با شماره ملی 089015XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بازرسان شرکت به شرح ذیل برای مدت یکسال تعیین گردیدند: ـ بازرس اصلی: آقای وحید رنجبر با شماره ملی 090238XXXX ـ بازرس علی البدل: آقای سیدحمید موسوی با شماره ملی 644004XXXX روزنامه رسالت جهت درج آگهی های های شرکت تعیین شد ش 961012XXXX06382 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص ارشد سازان فرهود راه درتاریخ 12/10/1394 به شماره ثبت 2229 به شناسه ملی 140055XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی ـ انجام خدمات اجرایی ساختمان و امور پیمانکاری آن پس از اخذ مجوزهای لازم ـ شرکت در نمایشگاهها ، مزایدات و مناقصات ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از کسب مجوزهای لازم ودر برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید و توزیع و انتقال نیرو و مخابرات وارایه راهکارهاو اجرای روشهای بهبود کیفیت و امور مربوط به آن و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کاشمر ـ خیابان امام خمینی امام خمینی یازده ممیز چهار پلاک 10 کدپستی 967161XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/1000 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام که مبلغ 000/1000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 216/21/2270 مورخ 15/5/1394 نزد بانک قوامین شعبه کاشمر پرداخت گردیده است.. اولین مدیران شرکت:.آقای مهدی سیفی عبدل آبادی به شماره ملی 651956XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 . خانم فرزانه سیفی عبدل آبادی به شماره ملی 089015XXXX به سمت رییس هییت مدیره 3 .آقای پیمان موذن بشرویه به شماره ملی 090241XXXX به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای وحید رنجبر به شماره ملی 090238XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدحمید موسوی به شماره ملی 644004XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 941012XXXX82191 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی