اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 707

شناسه ملی: 10861610781

تاریخ ثبت: 1387/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

کد پستی: 9661614788

آدرس: استان خراسان شمالی شهرستان اسفراین بخش مرکزی شهر اسفراین آزادی میدان 22 مهر بلوار آزادگان پلاک 7 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1387/07/25

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی اسفراین به آدرس: استان خراسان شمالی ـ شهرستان اسفراین ـ بخش مرکزی ـ شهر اسفراین ـ آزادی ـ میدان 22 مهر ـ بلوار آزادگان ـ پلاک 7 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 966161XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970202XXXX05559 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا اصلی هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا ایمانی به شماره ملی 063963XXXX و خانم منیژه نوری به شماره ملی 063996XXXX و خانم مریم چوپانی آب بخش به شماره ملی 063983XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ سمانه خوشبخت به شماره ملی 063945XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه وظیفه شناس به شماره ملی 063832XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960427XXXX82200 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا ایمانی به شماره ملی 063963XXXX بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره و خانم منیژه نوری به شماره ملی 063996XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم مریم چوپانی آب بخش به شماره ملی 063983XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای خانم زهرا ایمانی (مدیرعامل) و خانم منیژه نوری (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای خانم زهرا ایمانی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960427XXXX32120 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/25:

برابر صورت جلسه هییتمدیره مورخ 12/3/93 و مجوز شماره 708/39/1932 ـ 24/3/93 مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان شمالی تغییرات ذیل حاصل شد: 1 ـ آقای ابوالحسن کریمی به سمت رییس هییتمدیره، خانم سمانه خوشبخت به سمت نایبرییس و آقای مهدی محمدخانی به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل آقای مهدی محمدخانی و رییس هییتمدیره آقای ابوالحسن کریمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامههای اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش 276350XXXX110948XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/23:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 8/8/92 و مجوز شماره 1792/39/1922 18/9/92 بانک محترم کشاورزی بخش مدیریت استان خراسان شمالی تغییرات ذیل حاصل شد: 1 خانم سمانه خوشبخت آقایان ابوالحسن کریمی و مهدی محمد خانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که از بین ایشان خانم سمانه خوشبخت به سمت رییس هییت مدیره آقای ابوالحسن کریمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی محمد خانی به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیر عامل آقای مهدی محمد خانی و رییس هییت مدیره خانم سمانه خوشبخت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 3 آقای موسی الرضا هادیان فر به سمت بازرس اصلی و آقای احمد سیامی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 276350XXXX110907XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/06:

پیرو آگهی تغییرات شماره 127447/29 مورخ 22/12/1391 موارد ذیل اصلاح می گردد: 1 آقایان مهدی محمد خانی، ابوالحسن کریمی و سمانه خوشبخت، به سمت اعضا اصلی هییت مدیره بمدت باقی مانده انتخاب شدند که از بین ایشان آقای مهدی محمد خانی به سمت رییس هییت مدیره و ابوالحسن کریمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمانه خوشبخت به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. ش 276350XXXX110863XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/22:

برابر صورت جلسات هییت مدیره و مجمع عمومی عادی مورخ 12/12/1391 تغییرات ذیل حاصل شد: 1 آقایان مهدی محمد خانی، ابوالحسن کریمی و سمانه خوشبخت، به سمت اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند که از بین ایشان آقای مهدی محمد خانی به سمت رییس هییت مدیره و ابوالحسن کریمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمانه خوشبخت به عنوان مدیر عامل و هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی به امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره مجموعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 خانم معصومه چوپانی آبخش به سمت بازرس اصلی و خانم لیلا حاج محمد خانی به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 276350XXXX110844XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه هییت مدیره و مجمع عمومی عادی تغییرات ذیل حاصل شد: 1 ـ آقایان مهدی محمد خانی، سمانه خوشبخت، سید خلیل حسینی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند که از بینشان آقای مهدی محمد خانی بسمت رییس هییت مدیره و سید خلیل حسینی به عنوان نایب رییس و خانم سمانه خوشبخت به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره مجموعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/07/25:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 25/7/87 تحت شماره 707 در این دایره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و عرضه خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی با رعایت قانون تاسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی و آیین نامه ها و دستورالعملها و مفاد قرارداد کارگزاری بیمه. 2 موسسین شرکت: 1 . خانم سمانه خوشبخت فرزند رجبعلی، 2 . آقای محمد زمانی فرزند منصور، 3 . آقای مهدی محمد خانی فرزند غلامرضا 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 مرکز اصلی شرکت: اسفراین، خیابان امام رضا، بین امام رضا 17 و 19 ، حاشیه خیابان 5 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که تمامت آن طی گواهی شماره 1066 3727 مورخه 23/7/87 بانک کشاورزی بحسا به شماره 274098117 بنام شرکت واریز شده است. 6 اولین مدیران شرکت: آقای محمد زمانی، خانم سمانه خوشبخت و آقای مهدی محمد خانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند که آقای محمد زمانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی محمد خانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمانه خوشبخت به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای خانم سمانه خوشبخت ( مدیر عامل ) و محمد زمانی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 8 اساسنامه شرکت در 40 ماده و 4 تبصره بتصویب رسیده است. 9 روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی ها و تصمیمات شرکت تعیین شد. 10 اختیارات مدیر عامل و انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن محمدی کوشکی به سمت بازرس اصلی و آقای موسی الرضا توزی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی