اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 96

شناسه ملی: 10480008228

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/14:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 08/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با تایید و تصمیم اعضای هییت امنا مقرر گردید آدرس موسسه به شرح زیر تغییر یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردد: استان سمنان، شهرستان سمنان، بخش مرکزی، شهر سمنان، خیابان پست، بلوار فدایی اسلام، بلوار معلم غربی، پلاک 0 ، مجتمع خیرین مدرسه ساز استان سمنان، طبقه همکف کدپستی: 351975XXXX اساسنامه جدید مشتمل بر 3 فصل و 37 ماده و 35 تبصره به تایید و تصویب مجمع رسید. ش 981114XXXX16552 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/14:

به استناد صورتجلسه هییت امنا مورخ 08/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بر طبق ماده 19 اساسنامه: آقای علی اصغر جمعه ای به کد ملی 456914XXXX آقای فرشید رستمی به کد ملی 456933XXXX آقای حمیدرضا نوری نسب به کد ملی 530985XXXX آقای افلاطون حکیمی به کد ملی 459158XXXX آقای علی حیدری به کد ملی 457979XXXX آقای محمد دستورانی به کد ملی 521961XXXX (مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان سمنان) آقای سعید هژبری به کد ملی 450010XXXX (مدیرکل محترم نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان) به سمت اعضای اصلی هییت مدیره ( 7 نفر) و خانم ندا الهی پناه به کد ملی 005730XXXX و آقای مرتضی ملیحی به کد ملی 216121XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره ( 2 نفر) برای مدت 2 سال انتخاب شدند. بر طبق ماده 24 : آقای عباسعلی اسکندر نژاد به کد ملی 520990XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا قایمی به کد ملی 460976XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند. ش 981114XXXX17424 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر جمعه ای به کد ملی 456914XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای فرشید رستمی به کد ملی 456933XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا نوری نسب به کد ملی 530985XXXX به سمت خزانه دار هییت مدیره آقای افلاطون حکیمی به کد ملی 459158XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای علی حیدری به کد ملی 457979XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد دستورانی به کد ملی 521961XXXX به سمت عضو هییت مدیره (مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان سمنان) آقای سعید هژبری به کد ملی 450010XXXX به سمت عضو هییت مدیره (مدیرکل محترم نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان) آقای شعبانعلی عقیلی به کد ملی 530983XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از مدیران) برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس و خزانه دار و مدیرکل نوسازی یا مدیرکل آموزش پرورش استان ( 2 امضا از 3 امضا) با مهر مجمع و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر مجمع معتبر خواهد بود. ش 981114XXXX11662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی