اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 7

شناسه ملی: 10260002319

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 8386115737

آدرس: در شهرستان اردستان به بخش مرکزی دهستان برزاوند روستای نیسیان معبر ماقبل آخر خیابان احمدآباد معبر آخر خیابان حاج فایق پلاگ 584 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

2,789,590,111 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/09:

2,789,590,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/06/1397 و نامه شماره 1438/741/184/3 , 205 مورخ 29/10/1397 صادره از اداره تعاون روستایی اردستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسین اسکندری کد ملی 118977XXXX ، ابوالقاسم یوسفی کد ملی 118996XXXX ، رمضان صدر زاده کد ملی 118972XXXX ، علیرضا اسماعیلی کد ملی 118987XXXX و مهدی اسکندری کد ملی 118989XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره ، ابراهیم جوکار کد ملی 118986XXXX و محمدتقی محمدی کد ملی 118982XXXX بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - شکراله جبروتیان نیسیانی کد ملی 118986XXXX ، سیدمحمد مظفری کد ملی 118996XXXX بسمت بازرسین شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - عملیات ترازنامه، گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان سال 1393 به تصویب مجمع رسید. ش 971108XXXX22334 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/10/1397 و نامه شماره 1438/741/184/3 , 205 مورخ 29/10/1397 صادره از اداره تعاون روستایی اردستان حسین اسکندری کد ملی 118977XXXX بسمت رییس هییت مدیره ، ابوالقاسم یوسفی کد ملی 118996XXXX بسمت منشی هییت مدیره ، رمضان صدرزاده کد ملی 118972XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ، علیرضا اسماعیلی کد ملی 118987XXXX و مهدی اسکندری کد ملی 118989XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره ، ولی اله خسروی کد ملی 128717XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) برای مدت سه سال انتخاب شدند.کلیه چکها ، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت بنماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل توام با مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود. ش 971108XXXX65302 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/12/1396 و نامه شماره 117/741/184/3 , 205 مورخ 2/02/1397 اداره تعاون روستایی اردستان آقای سیدمحسن جعفری کهنگی به شماره ملی 118996XXXX به عنوان بازرس و آقای سیدمحمد مظفری نیسیانی به شماره ملی 118996XXXX به عنوان بازرس برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.تراز مالی سال 95 به تصویب رسید.آخرین رقم سرمایه مبلغ 278959XXXX ریال به مجمع گزارش شد. ش 970331XXXX24326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/10/1396 و به استناد نامه شماره 1483/741/184/3 , 205 مورخ 1/11/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان اردستان محل شرکت در شهرستان اردستان به بخش مرکزی ـ دهستان برزاوند ـ روستای نیسیان ـ معبر ماقبل آخر: خیابان احمدآباد ـ معبر آخر:خیابان حاج فایق ـ پلاگ 584 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 838611XXXX تلفن ثابت: 54400250 انتقال یافت. ش 961108XXXX45828 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 09/12/1395 و نامه شماره 1815/741/184/3 , 205 مورخ 18/12/1395 اداره تعاون روستایی شهرستان اردستان آقای سیدمحسن جعفری کهنگی به شماره ملی 118996XXXX و آقای سیدمحمد مظفری نیسیانی به شماره ملی 118996XXXX به عنوان بازرسین شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.آخرین رقم سرمایه به میزان 278959XXXX ریال به مجمع گزارش گردید.تراز مالی سال 94 به تصویب رسید. ش 951228XXXX30892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/09/1394 و نامه ی شماره ی 1245/741/3 , 205 مورخ 03/11/1394 اداره تعاون روستایی شهرستان اردستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین اسکندری نیسیانی به شماره ملی 118977XXXX و ابوالفضل نظری کهنگی به شماره ملی 118002XXXX و رمضان صدرزاده به شماره ملی 118972XXXX و محمد نظری کهنگی به شماره ملی 118989XXXX و سیدمجتبی طباطبایی راد به شماره ملی 118918XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و حسینعلی گندم کار به شماره ملی 118003XXXX و محمد صادقی به شماره ملی 118996XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. سیدمحمد مظفری نیسیانی به شماره ملی 118977XXXX و سیدمحسن جعفری کهنگی به شماره ملی 118996XXXX به عنوان بازرسین شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.ترازنامه، گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان سال 93 شرکت و کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مذکور مورد تصویب و تایید مجمع قرار گرفت. ش 941117XXXX12625 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/10/1394 و نامه ی شماره ی 1245/741/3 , 205 مورخ 03/11/1394 اداره تعاون روستایی شهرستان اردستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین اسکندری نیسیانی به شماره ملی 118977XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ابوالفضل نظری کهنگی به شماره ملی 118002XXXX به سمت عضو هییت مدیره و رمضان صدر زاده به شماره ملی 118972XXXX به سمت منشی هییت مدیره و محمد نظری کهنگی به شماره ملی 118989XXXX به سمت عضو هییت مدیره و سیدمجتبی طباطبایی راد به شماره ملی 118918XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدحمید شفیعی کهنگی به شماره ملی 118000XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه چک ها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت بنماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره یا امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضا مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضا رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. ش 941117XXXX44688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به بازنشستگی آقای مجید صحت مدیرعامل شرکت، هییت مدیره آقای سیدحمید شفیعی به شماره ملی 118000XXXX را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده هییت مدیره تا تاریخ 16/12/94 انتخاب نمودند. ب) کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای آقایان حسین اسکندری رییس هییت مدیره و سیدحمید شفیعی مدیرعامل توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود و درغیاب رییس هییت مدیره آقای محمد صادقی نایب رییس حق امضا خواهند داشت. نامه های عادی با امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود. ش 940901XXXX18662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی