اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3674

شناسه ملی: 14001717549

تاریخ ثبت: 1391/04/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: شاهرود خیابان 17 شهریور روبروی اداره بهزیستی پلاک 76

کد پستی: 3615647759

تاریخ تاسیس: 1391/04/25

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای جواد جبلی به شماره ملی 459125XXXX وآقای محمد رضا جلالی شاهرود به شماره ملی 212129XXXX وخانم مریم سیف هاشمی به شماره ملی 459124XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم طیبه خدابخشی به شماره ملی 459052XXXX به سمت بازرس اصلی وخانم زهرا جبلی به شماره ملی 459211XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تا تاریخ 29/12/97 انتخاب شدند. ش 970310XXXX01535 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا جلالی شاهرود به شماره ملی 212129XXXX به سمت رییس هییت مدیره وخانم مریم سیف هاشمی به شماره ملی 459124XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای جواد جبلی به شماره ملی 459125XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970310XXXX59135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1396 مطابق مواد 39 و 40 نقل و انتقال در شرکتهای سهامی موردی برای ثبت و آگهی ندارد. ش 970229XXXX21272 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی تغییرات شرکت فناوران نیروی شاهوار (سهامی خاص) به شماره ثبت 3674 و شناسه ملی 140017XXXX9 به استناد به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. تادیه سرمایه تعهدی: طبق گواهی شماره 60566 , 105 مورخه 19/2/1392 بانک ملت شعبه مرکزی شاهرود مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال از سرمایه تعهدی شرکت تادیه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام: طبق گواهی شماره 60566 , 111 مورخه 22/2/1392 بانک ملت شعبه مرکزی شاهرود سرمایه شرکت از یک میلیون ریال به یکصد و پنجاه میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شکل اصلاح گردید. ش 970227XXXX15334 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وفا همتی به شماره ملی 456946XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای امین حاجی زاده به شماره ملی 085933XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای جواد جبلی به شماره ملی 459125XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 960231XXXX50940 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای وفا همتی به شماره ملی 456946XXXX آقای امین حاجی زاده به شماره ملی 085933XXXX آقای جواد جبلی به شماره ملی 459125XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم طیبه خدابخشی به شماره ملی 459052XXXX به سمت بازرس اصلی آقای محمدرضا جلالی شاهرود به شماره ملی 212129XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تا تاریخ 1397/1/20 انتخاب شدند. ش 960214XXXX51317 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی شاهرود به آدرس شاهرود خیابان 17 شهریور روبروی اداره بهزیستی پلاک 76 کدپستی 361564XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950627XXXX34835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی از آدرس شاهرود انتهای خیابان آزادگان فرعی 8 پلاک 28 واحد 2 به آدرس شاهرود خیابان 22 بهمن ابتدای خیابان خرقانی مجتمع رضا واحد 401 کدپستی 361668XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950330XXXX92271 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فناوران نیروی شاهوار (سهامی خاص) که در تاریخ 25/4/91 شماره ثبت 3674 و شناسه ملی 140017XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/4/91 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار سیاست روز آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای تولیدی، توزیعی، فنی مهندسی، خدماتی، صنعتی، بازرگانی، برق، مکانیک، عمرانی، مشاوره مهندسی کشاورزی و پیمانکاری شامل: تولید و تهیه انواع موتورها و ژنراتورهای برقی، تولید پراکنده توسط منابع انرژی تجدیدپذیر از قبیل توربین بادی، سیستم های خورشیدی، پیل سوختی و ... 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ بنیان بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: شاهرود، انتهای خ آزادگان، فرعی 8 ، پلاک 28 ، واحد یک کدپستی 361373XXXX تلفن 2244190 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 172/60566 مورخه 22/3/91 بانک ملت شعبه شاهرود پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان امین حاجی زاده گستج بسمت رییس هییت مدیره و وفا همتی بسمت نایب رییس هییت مدیره و امیر جلالی شاهرود بسمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: آقای امیر جلالی شاهرود فرزند محمدرضا به شناسنامه 765 شاهرود بسمت مدیرعامل و حدود اختیارات برابر مفاد اساسنامه و قانون تجارت. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقایان وحید براتپور بسمت بازرس اصلی و سعید ابراهیمیان بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برگزیده شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی