اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1118

شناسه ملی: 14003409909

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 6841657964

آدرس: جدید استان لرستان شهرستان کوهدشت بخش مرکزی شهر کوهدشت محله شهرک رجایی خیابان ارشاد کوچه شهید پیری بگ قاسمی تیزابی پلاک 9 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زینب گراوند با کد ملی 598995XXXX مصیب آزادبخت با کد ملی 419002XXXX شهاب گراوند با کد ملی 598995XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: زینب گراوند با کد ملی 598995XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره مصیب آزادبخت با کد ملی 419002XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شهاب گراوند با کد ملی 598995XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه قراردادها اسناد و اوراق تعهداور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره منفردا با نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مصطفی هاشمیان با کد ملی 455991XXXX به عنوان بازرس اصلی و مرتضی هاشمیان با کد ملی 455997XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد. ش 981129XXXX90566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از ادرس قبلی به آدرس جدید استان لرستان ، شهرستان کوهدشت ، بخش مرکزی ، شهر کوهدشت، محله شهرک رجایی ، خیابان ارشاد ، کوچه شهید پیری بگ قاسمی تیزابی ، پلاک 9 ، طبقه همکف کدپستی 684165XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 981129XXXX51459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زینب گراوند به شماره ملی 598995XXXX مصیب آزادبخت به شماره ملی 419002XXXX شکوفه رحمانی راد به شماره ملی 419004XXXX تا تاریخ 26/06/1400 . سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: زینب گراوند به شماره ملی 598995XXXX به سمت رییس هییت مدیره مصیب آزادبخت به شماره ملی 419002XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شکوفه رحمانی راد به شماره ملی 419004XXXX به سمت عضو هییت مدیره زینب گراوند به شماره ملی 598995XXXX به سمت مدیر عامل تا تاریخ 26/06/1400 . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مصطفی هاشمیان به شماره ملی 455991XXXX به عنوان بازرس اصلی ، مرتضی هاشمیان به شماره ملی 455997XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980805XXXX21259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل میباشند: محمود گراوند با کد ملی 598966XXXX شکوفه رحمانی راد با کد ملی 419004XXXX زینب گراوند با کد ملی 598995XXXX تاتاریخ 08 11 1399 انتخاب گردیدند. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل میباشند: محمود گراوند با کد ملی 598966XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شکوفه رحمانی راد با کد ملی 419004XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره زینب گراوند با کد ملی 598995XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره کلیه اعضا هییت مدیره و مدیرعامل تاتاریخ 08 11 1399 انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی و تمامی نامه های اداری با امضا محمود گراوند همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. هادی آزادبخت با کد ملی 419972XXXX به عنوان بازرس اصلی مصیب آزادبخت با کد ملی 419002XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980707XXXX38246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980707XXXX03344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.انتخاب اعضای هییت مدیره: شهاب گراوند با کد ملی 598995XXXX محمود گراوند با کد ملی 598966XXXX شکوفه رحمانی راد با کد ملی 419004XXXX زینب گراوند با کد ملی 598995XXXX تا تاریخ 08/11/1399 به سمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین سمت اعضای هییت مدیره: شهاب گراوند با کد ملی 598995XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمود گراوند با کد ملی 598966XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره شکوفه رحمانی راد با کد ملی 419004XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره زینب گراوند با کد ملی 598995XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره تا تاریخ 08/11/1399 انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی و تمامی نامه های اداری با امضا آقای شهاب گراوند همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی وعلی البدل: هادی آزادبخت با کد ملی 419972XXXX به عنوان بازرس اصلی و مصیب آزادبخت با کد ملی 419002XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 971125XXXX68472 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.انتخاب اعضا هییت مدیره: شهاب گراوند به شماره ملی 598995XXXX محمود گراوند به شماره ملی 598966XXXX زینب گراوند به شماره ملی 598995XXXX شکوفه رحمانی راد به شماره ملی 419004XXXX تا تاریخ 10/06/1397 عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند..بازرس اصلی وعلی البدل: هادی آزادبخت به شماره ملی 419972XXXX به عنوان بازرس اصلی و مصیب آزادبخت به شماره ملی 419002XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند..تعیین سمت هییت مدیره: شکوفه رحمانی راد به شماره ملی 419004XXXX بسمت عضو هییت مدیره شهاب گراوند به شماره ملی 598995XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره محمود گراوند به شماره ملی 598966XXXX بسمت عضو هییت مدیره زینب گراوند به شماره ملی 598995XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت تا تاریخ 10/06/1397 انتخاب گردیدند..تعیین دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی فقط با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وتمامی نامه های اداری با امضای نایب رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. روزنامه کثیرالانتشار سیمره جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950701XXXX83910 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی