اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 42625

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/7/86 شرکت مزبور که در تاریخ 18/9/86 واصل گردید: خانم اعظم ادیب به سمت رییس هییت مدیره و خانم نسترن کرمی رادمردی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمید ادیب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/11/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/1/85 شرکت مزبور که در تاریخ 15/1/85 واصل گردیده: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید ادیب و خانم شوکت رمضان و خانم اعظم ادیب انتخاب گردیدند. آقایان حمید ادیب به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، خانم اعظم ادیب به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی