اطلاعات عمومی

فعال تضامنی

شماره ثبت: 500962

شناسه ملی: 14006301180

تاریخ ثبت: 1395/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1964613434

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به تهران پل رومی خیابان استانبول خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی پلاک 37 طبقه چهارم واحد 402

تاریخ تاسیس: 1395/08/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/20:

125,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/09/01:

100,000,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید سعید صالحی به شماره ملی 006966XXXX با دریافت 1385XXXX000 ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 98XXXXXXXX0 ریال به 8415XXXX000 ریال کاهش داد.. سرمایه شرکت از مبلغ به 11285XXXX000 به 99XXXXXXXX0 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. عبارت "انجام هرگونه فعالیت ساختمانی اعم از سرمایه گذاری و انبوه سازی و بلند مرتبه سازی در خصوص موضوع فوق (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم ازمراجع ذیربط) "به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: سید سعید صالحی به شماره ملی 006966XXXX دارای 8415XXXX000 ریال سید مسعود صالحی به شماره ملی 006255XXXX0 دارای 99XXXXXXXX ریال اباذر سخنور به شماره ملی 007272XXXX دارای 495XXXX000 ریال پ 971215XXXX63983 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید سعید صالحی به شماره ملی 006966XXXX عضو هییت مدیره واباذر سخنور به شماره ملی 007272XXXX عضو هییت مدیره وسید مسعود صالحی به شماره ملی 006255XXXX عضو هییت مدیره. پ 971215XXXX24440 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اباذر سخنور شماره ملی 007272XXXX با پرداخت 495XXXX000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. سید مسعود صالحی به شماره ملی 006255XXXX0 با پرداخت 89XXXXXXXX ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 1XXXXXXXX0 ریال به 99XXXXXXXX ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 99XXXXXXXX0 به 11285XXXX000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: سید سعید صالحی به شماره ملی 006966XXXX دارای 98XXXXXXXX0 ریال سید مسعود صالحی به شماره ملی 006255XXXX0 دارای 99XXXXXXXX ریال اباذر سخنور به شماره ملی 007272XXXX دارای 495XXXX000 ریال پ 971215XXXX78415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدسعید صالحی به شماره ملی 006966XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره واباذر سخنور به شماره ملی 007272XXXX به سمت رییس و عضو هییت مدیره وسیدمسعود صالحی به شماره ملی 006255XXXX به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971215XXXX23758 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به تهران-پل رومی-خیابان استانبول-خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی-پلاک 37 -طبقه چهارم-واحد 402 کدپستی: 196461XXXX انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 961118XXXX40976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

آگهی تغییرات شرکت تضامنی بازرگانی سعید صالحی و شرکا به شماره ثبت 500962 و شناسه ملی 140063XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سید سعید صالحی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 98XXXXXXXX0 ریال افزایش داد. - آقای سیدحمیدرضا شاه چراغی کد ملی 007788XXXX با پرداخت مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. - آقای سید مسعود صالحی کد ملی 006255XXXX با پرداخت مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX00 ریال به 125XXXX00000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح یافت و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح زیر می باشد. مهران آزادی ک م 006733XXXX دارای 5XXXXXXXX0 ریال سید سعید صالحی ک م 006966XXXX دارای 98XXXXXXXX0 ریال مهرداد آزادی ک م 007040XXXX دارای 2XXXXXXXX00 ریال سیدحمیدرضا شاه چراغی ک م 007788XXXX دارای 1XXXXXXXX0 ریال سیدمسعود صالحی ک م 006255XXXX دارای 1XXXXXXXX0 ریال

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهران آزادی کد ملی 006733XXXX و آقای مهرداد آزادی کد ملی 007040XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود را از شرکت خارج شدند در نتیجه سرمایه از 125XXXX00000 ریال به 1XXXXXXXX000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شداسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد:) سیدسعید صالحی ک م 006966XXXX دارای 98XXXXXXXX0 ریال) سیدحمیدرضا شاه چراغی ک م 007788XXXX دارای 1XXXXXXXX0 ریال) سیدمسعود صالحی 007788XXXX داراثی 1XXXXXXXX0 ریال پ 951012XXXX72753 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب شدند: ـ سیدسعید صالحی کد ملی 006966XXXX ـ سیدمسعود صالحی کد ملی 006255XXXX ـ سیدحمیدرضا شاه چراغی کد ملی 007788XXXX پ 951012XXXX39838 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدسعید صالحی کد ملی 006966XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره سیدمسعود صالحی کد ملی 006255XXXX به سمت نایب رییس هییت و عضو هییت مدیره سیدحمیدرضا شاه چراغی کد ملی 007788XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 951012XXXX74820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/16:

تاسیس شرکت تضامنی بازرگانی سعید صالحی و شرکا در تاریخ 16/08/1395 به شماره ثبت 500962 به شناسه ملی 140063XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش و خدمات پس از فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، اخذ و اعطای نمایندگی معتبر شرکتهای داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از موسسات و بانکهای دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مرکز اصلی شرکت: تهران فرشته الهیه بلوار آفریقای شمالی خیابان گلنار خیابان ماهرو کوی الهیه یکم پلاک 4 طبقه اول واحد 2 کدپستی 191591XXXX سرمایه شرکت مبلغ: 5XXXXXXXX00 مدیران شرکت: مهران آزادی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 006733XXXX دارنده 5XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه و سیدسعید صالحی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 006966XXXX دارنده 25XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه و مهرداد آزادی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 007040XXXX دارنده 2XXXXXXXX00 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و کلیه عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 950816XXXX45538 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی