اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 468

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/11/13:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 11/8/82 شرکت حمل و نقل سیمان سبز کوه کارون ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 468 در این اداره تغییرات ی به شرح ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد. 1 - آقایان هوشنگ قیصری, جلیل قیصری, هدایت اله آقاجری به عنوان اعضا هییت مدیره هییت مدیره انتخاب گردیدند, سپس به اتفاق آرا جلیل قیصری به سمت رییس هییت مدیره و آقای هدایت اله آقاجری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای هوشنگ قیصری به عنوان منشی و عضو هییت مدیره و آقای محمد حسین جاموسی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک, سفته, برات و عقود اسلامی و قراردادها و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید و کلیه اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. 2 - نشریه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. 3 - مراتب در مورخه 13/9/82 ذیل ثبت 468 به ثبت رسید. رییس ثبت اسناد رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/07/26:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 25/6/82 شرکت حمل و نقل سیمان سبز کوه کارون سهامی خاص که به این اداره ارایه گردید تصمیمات زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 - آقای محمدحسین جاموسی به سمت مدیر عامل و آقای جلیل قیصری به سمت رییس هییت مدیره و آقای مالک آقاجری به سمت نایب رییس و آقایان هدایت اله آقاجری و هوشنک قیصری به سمت اعضا هییت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و قراردادها و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و کلیه اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 - آقایان سعید سپه پور و اقبال موسوی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. مراتب در تاریخ 24/7/82 ذیل ثبت 468 به ثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی