اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 132682

شناسه ملی: 10101759594

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: سابق به تهران خ ولیعصر بالاتر از زرتشت ک جاوید پ 25 واحد 6

کد پستی: 1594917617

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/15:

32,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/15:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/90 65 % سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/500/32 ریال به موجب گواهی شماره 2264/90 ص / 206 مورخ 11/11/90 بانک پاسارگاد شعبه زرتشت به کد ملی 206 پرداخت گردید و لذا 100 % سرمایه شرکت پرداخت شده میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مرکز شرکت از محل سابق به تهران خ ولیعصر بالاتر از زرتشت ک جاوید پ 25 واحد 6 کدپستی 159491XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از سهامی خاص به مسیولیت محدود تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/50 ریال میباشد. اسامی و سهم الشرکه شرکا هر یک به قرار ذیل میباشد: هوشنگ نریمان طاهری دارای مبلغ 000/000/25 ریال سهم الشرکه ـ سارا نریمان طاهری دارای مبلغ 000/000/5 ریال سهم الشرکه ـ لیلا نریمان طاهری دارای مبلغ 000/000/5 ریال سهم الشرکه ـ رضا نریمان طاهری دارای مبلغ 000/000/10 ریال سهم الشرکه ـ مریم حجت نجفی دارای مبلغ 000/000/5 ریال سهم الشرکه ـ هوشنگ نریمان طاهری به کد ملی 003509XXXX ـ رضا نریمان طاهری به کد ملی 001242XXXX1 ـ سارا نریمان طاهری به کد ملی 007495XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. هوشنگ نریمان طاهری به سمت رییس هییت مدیره و رضا نریمان طاهری به سمت نایب رییس هییت مدیره و سارا نریمان طاهری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای هوشنگ نریمان طاهری و سارا نریمان طاهری منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا رضا نریمان طاهری همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی