اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10860239930

تاریخ ثبت: 1388/01/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/01/29

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/01/26:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی جوان عمران تندر که در تاریخ 29/1/1388 تحت شماره ( 460 ) و شناسه ملی 108602XXXX0 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: 1 - تولید انواع سازه های بتنی، سنگ کوبی و شن شویی 2 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان تیران و کرون، روستای تندران، جنب سوله یوسفی 3 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال که به بیست و یک سهم پانصد هزار ریالی منقسم گردیده است و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال به حساب جاری شماره 2/639 صندوق تعاون کشور شعبه تیران و کروه واریز گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مدت شرکت از تاریخ 29/1/1388 به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای رسول یوسفی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمزه یوسفی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم یوسفی به سمت منشی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای حمزه یوسفی به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اسناد و نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - هاجره یوسفی و عبداله یوسفی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی