اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4332

شناسه ملی: 10220080105

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ با استعفای آقای خلیل امراهی قره قشلاقی به شماره ملی 285012XXXX و خانم رقیه امراهی قره قشلاقی به شماره ملی 285010XXXX از عضویت اصلی و هییت مدیره شرکت موافقت شد. 2 ـ آقایان هادی طالعی قره قشلاقی به شماره ملی 285179XXXX وحامد طالعی قره قشلاقی به شماره ملی 285173XXXX و محمود طالعی قره قشلاقی به شماره ملی 285009XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ خانم رقیه امراهی قره قشلاقی به شماره ملی 285010XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای خلیل امراهی قره قشلاقی به شماره ملی 285012XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 5 ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ.................................. تکمیل شد. ش 930824XXXX18846 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمود طالعی قره قشلاقی به شماره ملی 285009XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای هادی طالعی قره قشلاقی به شماره ملی 285179XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای حامد طالعی قره قشلاقی به شماره ملی 285173XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ امضا کلیه اوراق بهادار و چک ها و اسناد تعهد آور و اسناد عادی به امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ.................................. تکمیل شد. ش 930824XXXX55758 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی