اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1818

شناسه ملی: 14003864760

تاریخ ثبت: 1392/10/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/10/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/25:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: -ایجاد و نگهداری از فضای سبز، تهیه و طیخ غذا، آشپزخانه و رستوران، تعمیرات و تنظیفات، ایاب و ذهاب پرسنل شرکتها و نهادها، انبار داری، بازیافت مواد. - اساسنامه جدید شرکت تعاونی مشتمل بر 52 ماده 28 تبصره به تصویب رسید. ش 950214XXXX01281 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای حسن اهلی به شماره ملی 356009XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای مصطفی منفرد به شماره ملی 657995XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - خانم سهیلا رستم پور به شماره ملی 350104XXXX و آقای مهدی برجویی زاده به شماره ملی 352096XXXX وخانم رقیه برجویی زاده به شماره ملی 352125XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای عقیل اکبری به شماره ملی 357978XXXX وآقای مرتضی منفرد به شماره ملی 657995XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ش 950214XXXX07567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای مهدی برجویی زاده به شماره ملی 352096XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم سهیلا رستم پور به شماره ملی 350104XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم رقیه برجویی زاده به شماره ملی 352125XXXX بسمت منشی هییت مدیره تعیین گردیدند – کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار بانکی با امضا خانم رقیه برجویی زاده (منشی رییس هییت مدیره) باتفاق خانم سهیلا رستم پور (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های عادی با امضا خانم سهیلا رستم پور(مدیر عامل) همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 950214XXXX32297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/16:

شرکت تعاونی زرین پیام سیراف تعاونی شماره ثبت 1818 شناسه ملی 140038XXXX0 در این اداره بثبت رسید و در تاریخ 6/11/92 تکمیل امضا گردید و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن بشرح زیر در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ارایه کارهای خدماتی از قبیل کد گذاری منازل مسکونی و تجاری انجام فعالیتهای مهندسی اداری مالی و خدماتی خدمات راه مسکن و عمران ایجاد فضا سبز خدمات بازرگانی کالایی واردات صادرات تامین ماشین آلات سبک و سنگین تامین نیروی انسانی. 2 مرکز اصلی شرکت: کنگان بلوار امام خمینی فرعی 10 کدپستی 755714XXXX/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال می باشد که یک سوم آن طی گواهی شماره 707/1604 به تاریخ 25/10/92 نزد بانک توسعه تعاون شعبه کنگان واریز گردید و بقیه در تعهد شرکاست ضمنا سرمایه شرکت منقسم به 35 سهم 000/300 ریالی بانام می باشد. 4 مبدا شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: مهدی برجویی زاده به شماره ملی 352096XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم سهیلا رستم پور به شماره ملی 350104XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم رقیه برجویی زاده به شماره ملی 352125XXXX به سمت منشی هییت مدیره آقای عقیل اکبری به شماره ملی 357978XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای 3 سال انتخاب گردیدند مدیر عامل شرکت سهیلا رستم پور برای مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 اختیارات و اشخاصی که در شرکت حق امضا دارند: کلیه اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضا خانم رقیه برجویی زاده باتفاق مدیر عامل سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه بمهر شرکت معتبر و نافذ است. 7 بازرسان شرکت: آقای حسن اهلی به شماره ملی 356009XXXX آقای مصطفی منفرد به شماره ملی 657995XXXX به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. 8 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 9 حدود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 201617XXXX119619XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی