اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1128

شناسه ملی: 14008013154

تاریخ ثبت: 1397/09/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 3188113853

آدرس: استان البرز شهرستان اشتهارد بخش مرکزی دهستان صحت آباد روستا شهرصنعتی اشتهارد محله شهرصنعتی فاز 3 خیابان سبلان 1 خیابان سهند 4 پلاک 0 قطعه 3459 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/09/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به هفت نفر افزایش یافت و ماده 32 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 981105XXXX22867 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود معماریان به شماره ملی 037002XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد معماریان به شماره ملی 038110XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن آقابزرگی به شماره ملی 038351XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر معماریان به شماره ملی 038651XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید پورپونه به شماره ملی 109152XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و آقای فرشاد سجادی به شماره ملی 396165XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیر عامل و آقای علی معماریان به شماره ملی 038079XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا آقایان مجید پور پونه و علی معماریان مشترکا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش 981105XXXX32496 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل مشترکا همراه با شرکت معتبر می باشد. ش 980312XXXX32134 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

تاسیس شرکت سهامی خاص شیمیایی پلیمر سپهر اشتهارد در تاریخ 26/09/1397 به شماره ثبت 1128 به شناسه ملی 140080XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید انواع پلی اتیلن ها و پلی یورتان ها و تولید انواع روغن ها و رنگها و انواع گرانولها و تولید انواع مواد پلاستیکی و تولید انواع چسپها و انواع مواد شیمیایی و پترشیمی و صادرات و واردات انواع مواد شیمیایی و پترشیمی مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ و ایجاد نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهرستان اشتهارد ـ بخش مرکزی ـ دهستان صحت آباد ـ روستا شهرصنعتی اشتهارد ـ محله شهرصنعتی فاز 3 ـ خیابان سبلان 1 ـ خیابان سهند 4 ـ پلاک 0 ـ قطعه 3459 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 318811XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 129/6846 مورخ 07/08/1397 نزد بانک ملت شعبه نبوت با کد 68460 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای مسعود معماریان به شماره ملی 037002XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد معماریان به شماره ملی 038110XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن آقابزرگی به شماره ملی 038351XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ناصر معماریان به شماره ملی 038651XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مجید پورپونه به شماره ملی 109152XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای فرشاد سجادی به شماره ملی 396165XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیما جمال زاد آزاد به شماره ملی 264940XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی شیر مردانی به شماره ملی 641968XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970926XXXX35719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی