اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 704

شناسه ملی: 10980014884

تاریخ ثبت: 1389/10/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 8881717941

آدرس: شهرستان اردل خیابان شهید باهنر کوچه شهید نوروز صالحی منزل شخصی شمسعلی طاهریفرد

تاریخ تاسیس: 1389/10/12

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل طاهری فرد اردلی به شماره ملی 468918XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم سمیه طاهری فرد اردلی به شماره ملی 468918XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای محمد طاهری اردلی به شماره ملی 468986XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970223XXXX40344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی و هییت مدیره مورخ 6/12/90 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید. 1 ـ بموضوع شرکت عبارت (شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های دولتی آبیاری تحت فشار ارایه خدمات به نهادها و ارگانها شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی تاسیسات برودتی و حرارتی نگهداری شبکه آب و برق و گاز و فاضلاب خدمات تعمیر و نگهداری پخش و نگهداری فرآورده های نفتی جایگاه های CNG نصب دوربین مداربسته الحاق گردید و بدین نحو ماده دو اساسنامه اصلاح گردید). انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد. 2 ـ آقای اسماعیل طاهری فرد اردلی فرزند شمسعلی بشماره ملی 468918XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم سمیه طاهری فرداردلی فرزند شمسعلی بشماره ملی 468918XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمد طاهری اردلی فرزند حیاتقلی بشماره ملی 468986XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ خانم مژده بهرامیان ریگکی فرزند علی بشماره ملی 468990XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای احسان بهرامیان ریگکی فرزند علی بشماره ملی 468002XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 5 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و هفته نامه محلی نسیم جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک اردل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت خدماتی و پیمانکاری آذین بتون اردل به شناسهملی 109800XXXX4 سهامیخاص که در تاریخ 8/9/89 تحت شماره 704 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/9/89 از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار اطلاعات و محلی نسیم آگهی میگردد 1 ـ موضوع شرکت: عبارت است از خدمات شهری ـ تامین نیروی، خاکبرداری جادهسازی، پلسازی، فضای سبز ، تهیه و طبخ غذای شرکتها و مراکز دولتی، تولید و کار بلوک فرش پیادهروها و معابر عمومی و ساختمانسازی، زهکشی، آبرسانی آب شهری و روستایی توزیع مواد غذایی، لولهسازی (انجام مفاد موضوع شرکت منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط میباشد) 2 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان اردل ـ خیابان شهید باهنر ـ کوچه شهید نوروز صالحی ـ منزل شخصی شمسعلی طاهریفرد ـ کدپستی 888171XXXX 3ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که 35درصد آن نقدا به حساب شرکت نزد بانک صادرات شعبه اردل برابر گواهی شماره 15/3439 مورخ 8/9/89 واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5ـ اسامی موسسین: 1ـخانم سمیه طاهری فرد اردلی فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه 592 و کدملی 468918XXXX 2ـ عیسی طاهریفرد اردلی فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه 422 و کدملی 468917XXXX 3ـ زینب طاهری فرد اردلی فرد فرزند به شماره شناسنامه 989 و کدملی 468987XXXX 6ـاولین مدیران شرکت و صاحبان امضاء: خانم سمیه طاهریفرد اردل به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره و آقای عیسی طاهریفرد اردلی به سمت رئیس هیئتمدیره و خانم زینب طاهریفرد اردلی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهاار و بانکی با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ بازرسان شرکت: آقای مهدی رئیسی الکوهی به سمت بازرس اصلی و آقای سیامک بهرامیان ریگکی به سمت بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک اردل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی