اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 27980

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: تهران خیابان فرصت شیرازی جنب دانشکده دامپزشکی پلاک 118 واحد 1

کد پستی: 1419963161

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/22:

120,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/02:

120,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/12:

130,800,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/2/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/120 ریال منقسم به 1200 سهم 000/100 ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. الهیار قاسمی و رضا قاسمی و سیدمهدی اقبالی یمین و فرناز قاسمی و فدرا قاسمی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مهدی آقایی به سمت بازرس اصلی و مهیار محمودکلایه به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/2/88 الهیار قاسمی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، سیدمهدی اقبالی نمین به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/22:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 2/2/88 فریدون صفی نیا با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 000/600/5 ریال و شیوا فرهی با دریافت کلیه سهم الشرکه به مبلغ 000/000/4 ریال و فریدوخت صفی نیا با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 000/200/1 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/800/130 ریال به مبلغ 000/000/120 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از پنج نفر خواهد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اللهیار قاسمی، سید مهدی اقبالی نمین، رضا قاسمی و فدرا قاسمی و فرناز قاسمی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/87 و باستناد گواهی حصر وراثت به شماره 752441 19/12/75 شعبه 163 دادگاه عمومی تهران و گواهینامه واریز مالیات بر ارث به شماره 1658 23/1/88 اداره کل امور مالیاتی غرب تهران خدایار صفی نیا با دارا بودن مبلغ 000/400/8 ریال سهم الشرکه فوت نموده و وراث حین الفوت ایشان و میزان سهم الارث هر یک از آنان بشرح ذیل تعیین گردید: شیوا فرهی (مادر) 000/800/2 ریال که با احتساب سهم الشرکه قبلی دارای 000/000/4 ریال سهم الشرکه و فریدون صفی نیا (پدر) دارای 000/600/5 ریال سهم الشرکه گردیدند. رضا قاسمی فرزند علی به ش ش 20410 ص از تهران و سید مهدی اقبالی نمین فرزند سید بهرام به ش ش 319 ص از تهران و فرناز قاسمی فرزند رضا به ش ش 2343 ص از تهران و فدرا قاسمی فرزند رضا به ش ش 3428 ص از تهران همگی با پرداخت مبلغ 000/200/1 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. الهیار قاسمی فرزند رضا به ش ش 6507 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/000/114 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/12 ریال به مبلغ 000/800/130 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت به تهران خیابان فرصت شیرازی جنب دانشکده دامپزشکی پلاک 118 واحد 1 کدپستی 141996XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: انجام کلیه فعالیتهای ساختمانی و عمرانی در زمینه ساخت و اجرای اماکن مسکونی اداری تجاری صنعتی نظامی آموزشی مذهبی درمانی ورزشی شهرک سازی و محوطه سازی سدسازی کانالهای آبیاری و زهکشی راهسازی پلسازی ابنیه تونل خطوط انتقال آب و نفت و گاز و فاضلاب و ایجاد نیروگاه سازه های دریایی حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق اجرای پروژه های تاسیس اتی و نظایر آنها مستقلا و یا با استفاده از خدمات موسسات متخصص پیمانکاری ذیربط با رعایت ضوابط قانونی تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل مصالح و قطعات ساختمانی و تاسیس اتی و تجهیزاتی و ماشین آلات ساختمانی و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی